Food Innovation &
Regulation Network

l

Database

on Functional Ingredients & Functional Food

ข้อมูลกฎหมายและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารเพื่อสุขภาพ

ลำดับหมวดหมู่ของข้อมูลข้อรายการ/ชื่อกฎหมายLink
1พระราชบัญญัติอาหาร กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ 1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พร้อมกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง ปี 2562)
Link
2) ฐานข้อมูลกฎหมายอาหาร กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
Link
3) ฐานข้อมูลคู่มือประชาชน กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
Link
4) พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
Link
2กฎหมายที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร (GMP)ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
Link
3ข้อมูลการประเมินความปลอดภัยอาหารคู่มือสำหรับประชาชน การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร
Link
แบบคำขอการขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)
Link
การยื่นผลการประเมินความปลอดภัยการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)
Link
4กฎหมายที่เกี่ยวกับอาหารใหม่ฉบับที่ 376 พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food)
Link
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ.2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food)
Link
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อหน่วยประเมินความปลอดภัยที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ
Link
5กฎหมายที่เกี่ยวกับอาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษฉบับที่ 238 พ.ศ.2544 เรื่อง อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ
Link
ฉบับที่ 357 พ.ศ. 2556 เรื่อง อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (ฉบับที่ 2)
Link
6กฎหมายที่เกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร และเอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหารกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร และเอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร
Link
ฐานข้อมูลสำหรับค้นหาวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive search)
Link
7กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ – พ.ศ.2554 (339))
Link
แนบท้ายประกาศ รายชื่อเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับใช้ในอาหาร [23 รายการ]
Link
ฉบับที่ 346 พ.ศ. 2555 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ 2)
Link
คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 346) พ.ศ.2555 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ 2)
Link
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร
Link
8กฎหมายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฉบับที่ 293 พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
Link
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 294) พ.ศ. 2548
Link
ฉบับที่ 309 พ.ศ. 2550 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2)
Link
ฉบับที่ 405 พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 3)
Link
ฉบับที่ 411 พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 4)
Link
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 3) และ(ฉบับที่ 4)
Link
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ
Link
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน
Link
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตใช้ฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและคุณภาพหรือมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
Link
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำแนะนำการใช้ส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
Link
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อพืชที่ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
Link
9กฎหมายที่เกี่ยวกับฉลากอาหาร และฉลากโภชนาการประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากอาหาร และฉลากโภชนาการ
Link
10กฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณาอาหารประกาศคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ.2564
Link
หมวด 5 การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร
Link
11ข้อมูลการขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหารคู่มือสำหรับประชาชน การขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหาร
Link
การแสดงข้อความกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหาร
Link
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ….) พ.ศ. ….ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง การกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหาร
Link
12งานบริการเพื่อขออนุญาติผลิตภัณฑ์อาหารงานบริการการยื่นคำขออนุญาตอาหาร ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ
Link
การยื่นคำขอประเมินความปลอดภัยผ่านระบบ e-submission
Link
หน่วยงานตรวจวิเคราะห์อาหาร/ภาชนะบรรจุอาหาร
Link
13ฐานข้อมูลข้อกำหนดและแนวทางมาตรฐาน Codex Alimentarius ของผลิตภัณฑ์อาหารฐานข้อมูลข้อกำหนดและมาตรฐาน Codex Alimentarius
Link
GENERAL GUIDELINES ON CLAIMS
Link
GUIDELINES FOR USE OF NUTRITION AND HEALTH CLAIMS
Link
GUIDELINES ON NUTRITION LABELLING
Link
GUIDELINES FOR THE SIMPLE EVALUATION OF DIETARY EXPOSURE TO FOOD ADDITIVES
Link
ลำดับ
หมวดหมู่ของข้อมูล
หัวข้อรายการ/ชื่อกฎหมาย
Link
1 พระราชบัญญัติอาหาร กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ 1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พร้อมกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง ปี 2562)
Link
    2) ฐานข้อมูลกฎหมายอาหาร กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
Link
    3) ฐานข้อมูลคู่มือประชาชน กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
Link
    4) พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
Link
2 กฎหมายที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร (GMP) ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
Link
3 ข้อมูลการประเมินความปลอดภัยอาหาร คู่มือสำหรับประชาชน การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร
Link
    แบบคำขอการขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)
Link
    การยื่นผลการประเมินความปลอดภัยการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)
Link
4 กฎหมายที่เกี่ยวกับอาหารใหม่ ฉบับที่ 376 พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food)
Link
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ.2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food)
Link
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อหน่วยประเมินความปลอดภัยที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ
Link
5 กฎหมายที่เกี่ยวกับอาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ ฉบับที่ 238 พ.ศ.2544 เรื่อง อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ
Link
    ฉบับที่ 357 พ.ศ. 2556 เรื่อง อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (ฉบับที่ 2)
Link
6 กฎหมายที่เกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร และเอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร และเอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร
Link
    ฐานข้อมูลสำหรับค้นหาวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive search)
Link
7 กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ – พ.ศ.2554 (339))
Link
    แนบท้ายประกาศ รายชื่อเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับใช้ในอาหาร [23 รายการ]
Link
    ฉบับที่ 346 พ.ศ. 2555 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ 2)
Link
    คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 346) พ.ศ.2555 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ 2)
Link
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร
Link
8 กฎหมายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฉบับที่ 293 พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
Link
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 294) พ.ศ. 2548
Link
    ฉบับที่ 309 พ.ศ. 2550 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2)
Link
    ฉบับที่ 405 พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 3)
Link
    ฉบับที่ 411 พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 4)
Link
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 3) และ(ฉบับที่ 4)
Link
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ
Link
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน
Link
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตใช้ฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและคุณภาพหรือมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
Link
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำแนะนำการใช้ส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
Link
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อพืชที่ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
Link
9 กฎหมายที่เกี่ยวกับฉลากอาหาร และฉลากโภชนาการ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากอาหาร และฉลากโภชนาการ
Link
10 กฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร ประกาศคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ.2564
Link
    หมวด 5 การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร
Link
11 ข้อมูลการขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหาร คู่มือสำหรับประชาชน การขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหาร
Link
    การแสดงข้อความกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหาร
Link
    (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ….) พ.ศ. ….ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง การกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหาร
Link
12 งานบริการเพื่อขออนุญาติผลิตภัณฑ์อาหาร งานบริการการยื่นคำขออนุญาตอาหาร ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ
Link
    การยื่นคำขอประเมินความปลอดภัยผ่านระบบ e-submission
Link
    หน่วยงานตรวจวิเคราะห์อาหาร/ภาชนะบรรจุอาหาร
Link
13 ฐานข้อมูลข้อกำหนดและแนวทางมาตรฐาน Codex Alimentarius ของผลิตภัณฑ์อาหาร ฐานข้อมูลข้อกำหนดและมาตรฐาน Codex Alimentarius
Link
    GENERAL GUIDELINES ON CLAIMS
Link
    GUIDELINES FOR USE OF NUTRITION AND HEALTH CLAIMS
Link
    GUIDELINES ON NUTRITION LABELLING
Link
    GUIDELINES FOR THE SIMPLE EVALUATION OF DIETARY EXPOSURE TO FOOD ADDITIVES
Link