Food Innovation &
Regulation Network

l

FIRN Training

เปิดรับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ” Workshop II

“HANDS-ON Systematic Review: intermediate course” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับภาคต่อของการอบรม Systematic Review เพื่อการยืนยันหลักฐานเชิงสุขภาพเชิงหน้าที่ ทั้งรูปแบบ onsite และ online โดยการอบรมนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยให้มีความสามารถและความเข้าใจเชิงลึกในการจัดทำ Systematic Review เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) พร้อมทั้งได้รับคำปรึกษา การทำโครงร่างวิจัย (Research Protocol) จากทีมผู้เชี่ยวชาญอย่างเต็มศักยภาพ

Read More »

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ “HAND-ON Systematic Review การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Workshop I)”

Food Innovation & Regulation Network (FIRN) ภายใต้สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ร่วมกับบริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด (SIVITT) โดยการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้จัดอบรมเรื่อง “HAND-ON Systematic Review การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Workshop I)” ขึ้นเมื่อวันที่ 3 – 4

Read More »

สรุปกิจกรรมการอบรม “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ”

สรุปกิจกรรมการอบรม “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ” เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 โครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand หรือ FoSTAT) ได้จัดการอบรมเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ” ณ

Read More »

การอบรม Systematic Review เบื้องต้น

https://www.youtube.com/watch?v=xzj9p3Oo8uk การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) เบื้องต้น โดย ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากงาน Food Ingredients Asia Conference 2021 วันที่ 20 กันยายน 2021 เอกสารประกอบการบรรยาย : คลิกที่นี่

Read More »

หลักสูตรออนไลน์ การกล่าวอ้างทางสุขภาพและแนวทางนวัตกรรมอาหาร

ปัจจุบัน คอร์สนี้ปิดรับสมัครแล้ว !! ขั้นตอนในการสมัคร สมัครสมาชิก + เลือก Package หลังจากชำระเงิน ให้ผู้สมัคร Login เข้าระบบ แจ้งชำระเงิน พร้อมแนบหลักฐานการโอน รายละเอียดสำหรับผู้เรียน ทั้ง 3 ระดับ  ระดับที่ 1 เป็นความรู้เบื้องต้นเรื่องการขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพในอาหาร มี Animation 8 บทเรียน

Read More »

Workshop on Scientific Evaluation of Health Claims

ครั้งแรกของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้แนวทาง หลักเกณฑ์การประเมินเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับการกล่าวอ้างทางสุขภาพในผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความปลอดภัยและการกล่าวอ้างทางสุขภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เข้าใจระบบการขออนุญาตและประเมินด้านอาหารที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย  มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบุคลากรและยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีอาหารตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม Date:              28th February – 1st March 2019 Venue:            Morakot Room 2 (12th floor), Winsor Suites Hotel, Bangkok, Thailand

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรณีศึกษาการประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรณีศึกษาการประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ” ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรม วินด์เซอร์ สวีทส์ กรุงเทพ กำหนดการ คลิกที่นี่ เอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพของไทย แนวทางพิจารณาหลักฐานประกอบการขอกล่าวอ้างทางสุขภาพของ Federation Of American

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Functional Ingredient

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Functional Ingredient วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรม วินด์เซอร์ สวีทส์ กรุงเทพ หลักการและเหตุผล จากบันทึกความร่วมมือ “โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและกลไกสนับสนุนนวัตกรรมอาหารของประเทศ” ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

Read More »

Functional Food Innovaion & Regulatory workshop

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Functional Food Innovation & Regulatory workshop – นวัตกรรมและหลักเกณฑ์สำหรับ Functional Food” วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 12 โรงแรม วินด์เซอร์ สวีทส์

Read More »

FIRN Book

ราคา 550 บาท