Food Innovation &
Regulation Network

l

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Functional Food Innovation & Regulatory workshop - นวัตกรรมและหลักเกณฑ์สำหรับ Functional Food"

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องมรกต ชั้น 12 โรงแรม วินด์เซอร์ สวีทส์ กรุงเทพ

หลักการและเหตุผล

จากบันทึกความร่วมมือ “การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม และกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร” ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารนั้น ทาง FoSTAT จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้
1. เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเป็นผู้ประเมินอาหาร Functional Food ได้ในอนาคต
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร Functional Food ทั้งในและต่างประเทศ
3. เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในกลไก และกระบวนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหาร รวมถึงการยื่นขอและการอนุญาตผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร Functional Food สู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ได้เร็วยิ่งขึ้นในอนาคต

หัวข้อการอบรม

– อนาคตของ Functional Food ประเทศไทย จากมุมมองของอย.
– วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ และเกี่ยวกับโครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN)
– Multi-country comparison of Regulations on Functional Foods.
– Taiwanese Regulation : Criteria & Process for Health Claims of Functional Foods.
– การวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก (Clinical trial) เพื่อยืนยันการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) ของ Functional Food
– การประเมินความปลอดภัยของ Novel Food และ Functional Food (สำหรับผู้ประเมิน).

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

  1. อนาคตของ Functional Food ประเทศไทย จากมุมมองของ อย.
  2. Multi-country Comparison of Regulation on Functional Food

Leave a Reply

Your email address will not be published.