Food Innovation &
Regulation Network

l

FIRN

Food Innovation & Regulation Network (FIRN)

เป็นโครงการที่ดำเนินงานภายใต้สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand หรือ FoSTAT)

จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจในระเบียบของการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim Regulation) และสนับสนุนการวิจัยศึกษาอาหารเชิงหน้าที่ (Functional Food) โดยมีเป้าหมายในการปิดช่องว่างและส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศน์ (Ecosystem) สำหรับการพัฒนาไปสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง

ผลงานที่ผ่านมา

FIRN by FoSTAT ดำเนินกิจกรรมในการเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดอบรมและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขออนุญาตอาหาร และสร้างเครือข่ายนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ Functional Food ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 โดยได้ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ การจัดกิจกรรมอบรมและWorkshop การสร้างสื่อเผยแพร่และคลังข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งความรู้ การให้คำปรึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการออกแบบวิจัย      และขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ รวมถึงการศึกษาเชิงนโยบายกลไกการจัดตั้งระบบการกล่าวอ้างทางสุขภาพแบบ FFC (Foods with Function Claims) Thailand เป็นต้น

FIRN

Activities

Announcement

News

สรุปกิจกรรมสัมมนา “นวัตกรรมสารสำคัญเชิงหน้าที่ จากท้องถิ่นสู่สากล (Innovation of Functional Ingredients – Local to Global)”

สรุปกิจกรรมสัมมนา “นวัตกรรมสารสำคัญเชิงหน้าที่ จากท้องถิ่นสู่สากล (Innovation of Functional Ingredients – Local to Global)” เมื่อวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2565  โครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN) สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

Read More »

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ “HAND-ON Systematic Review การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Workshop I)”

Food Innovation & Regulation Network (FIRN) ภายใต้สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ร่วมกับบริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด (SIVITT) โดยการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้จัดอบรมเรื่อง “HAND-ON Systematic Review การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Workshop I)” ขึ้นเมื่อวันที่ 3 – 4

Read More »

[Clip] FFC Thailand ทางรอดหรือทางรุ่ง ของธุรกิจอาหารไทย

[Clip] FFC Thailand ทางรอดหรือทางรุ่ง ของธุรกิจอาหารไทย https://www.youtube.com/watch?v=m_Lcn5PTkvA ยกระดับสินค้าเกษตรและธุรกิจอาหารไปสู่ธุรกิจอาหารที่มีมูลค่าสูง ด้วยระบบ FFC ในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ#อาหารเชิงหน้าที่ หรือ #FunctionalFood โอกาสของเกษตรกรและ SMEs ประเทศไทย ฟังมุมมองที่หลากหลายต่อธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหารมูลค่าสูง ทำความรู้จักกับระบบ FFC จากวิทยากรในแวดวงต่างๆ– คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต หอการค้าไทย–

Read More »

สรุปกิจกรรมการอบรม “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ”

สรุปกิจกรรมการอบรม “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ” เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 โครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand หรือ FoSTAT) ได้จัดการอบรมเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ” ณ

Read More »

สรุปกิจกรรม “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC”

สรุปกิจกรรม “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565  โครงการ Food Innovation and Regulation Network หรือ “FIRN” ได้จัดกิจกรรมการบรรยายและการเสวนา ภายใต้ธีม “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมี ศ. ดร.ภาวิณี 

Read More »

[Clip] รู้จักกับ Health claim (การกล่าวอ้างทางสุขภาพ)

[Clip] รู้จักกับ Health claim (การกล่าวอ้างทางสุขภาพ) https://youtu.be/1PPr7pKFwhg ปัจจุบันผู้บริโภคต่างให้ความสนใจกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น สำหรับผู้ประกอบการเองก็ให้ความสนใจในการขอกล่าวอ้างทางสุขภาพในผลิตภัณฑ์ของตนเอง Food Innovation & Regulation Network (FIRN) ขอพาทุกท่านทำความรู้จักและเข้าใจมากขึ้น ว่าการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) คืออะไร มีกี่รูปแบบ และต้องเตรียมตัวเพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพอย่างไรบ้าง   สามารถรับชมได้ที่ https://youtu.be/1PPr7pKFwhg

Read More »