Food Innovation &
Regulation Network

l

FIRN

Food Innovation & Regulation Network (FIRN)

เป็นโครงการที่ดำเนินงานภายใต้สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand หรือ FoSTAT)

จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจในระเบียบของการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim Regulation) และสนับสนุนการวิจัยศึกษาอาหารเชิงหน้าที่ (Functional Food) โดยมีเป้าหมายในการปิดช่องว่างและส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศน์ (Ecosystem) สำหรับการพัฒนาไปสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง

ผลงานที่ผ่านมา

FIRN by FoSTAT ดำเนินกิจกรรมในการเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดอบรมและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขออนุญาตอาหาร และสร้างเครือข่ายนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ Functional Food ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 โดยได้ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ การจัดกิจกรรมอบรมและWorkshop การสร้างสื่อเผยแพร่และคลังข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งความรู้ การให้คำปรึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการออกแบบวิจัย      และขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ รวมถึงการศึกษาเชิงนโยบายกลไกการจัดตั้งระบบการกล่าวอ้างทางสุขภาพแบบ FFC (Foods with Function Claims) Thailand เป็นต้น

FIRN

Activities

Announcement

News

สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการยกระดับนวัตกรรมธุรกิจ Functional Ingredients เพื่อผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพและเชิงหน้าที่ของไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการยกระดับนวัตกรรมและธุรกิจ Functional Ingredients      เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN) ภายใต้สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) โดยการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Read More »

สรุปการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศสำหรับทีมนวัตกรรม FFC สู่ความสำเร็จ”

(Key Success Guideline for FFC Thailand with Ecosystem Development and Management) สรุปการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศสำหรับทีมนวัตกรรม FFC สู่ความสำเร็จ” (Key Success Guideline for FFC Thailand with Ecosystem Development and

Read More »

สรุปกิจกรรมสัมมนา “นวัตกรรมสารสำคัญเชิงหน้าที่ จากท้องถิ่นสู่สากล (Innovation of Functional Ingredients – Local to Global)”

สรุปกิจกรรมสัมมนา “นวัตกรรมสารสำคัญเชิงหน้าที่ จากท้องถิ่นสู่สากล (Innovation of Functional Ingredients – Local to Global)” เมื่อวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2565  โครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN) สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

Read More »

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ “HAND-ON Systematic Review การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Workshop I)”

Food Innovation & Regulation Network (FIRN) ภายใต้สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ร่วมกับบริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด (SIVITT) โดยการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้จัดอบรมเรื่อง “HAND-ON Systematic Review การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Workshop I)” ขึ้นเมื่อวันที่ 3 – 4

Read More »

[Clip] FFC Thailand ทางรอดหรือทางรุ่ง ของธุรกิจอาหารไทย

[Clip] FFC Thailand ทางรอดหรือทางรุ่ง ของธุรกิจอาหารไทย https://www.youtube.com/watch?v=m_Lcn5PTkvA ยกระดับสินค้าเกษตรและธุรกิจอาหารไปสู่ธุรกิจอาหารที่มีมูลค่าสูง ด้วยระบบ FFC ในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ#อาหารเชิงหน้าที่ หรือ #FunctionalFood โอกาสของเกษตรกรและ SMEs ประเทศไทย ฟังมุมมองที่หลากหลายต่อธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหารมูลค่าสูง ทำความรู้จักกับระบบ FFC จากวิทยากรในแวดวงต่างๆ– คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต หอการค้าไทย–

Read More »

สรุปกิจกรรมการอบรม “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ”

สรุปกิจกรรมการอบรม “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ” เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 โครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand หรือ FoSTAT) ได้จัดการอบรมเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ” ณ

Read More »