Food Innovation &
Regulation Network

l

FIRN

Food Innovation & Regulation Network (FIRN)

เป็นโครงการที่ดำเนินงานภายใต้สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand หรือ FoSTAT)

จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจในระเบียบของการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim Regulation) และสนับสนุนการวิจัยศึกษาอาหารเชิงหน้าที่ (Functional Food) โดยมีเป้าหมายในการปิดช่องว่างและส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศน์ (Ecosystem) สำหรับการพัฒนาไปสู่ธุรกิจอาหารมูลค่าสูง

ผลงานที่ผ่านมา

FIRN by FoSTAT ดำเนินกิจกรรมในการเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดอบรมและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขออนุญาตอาหาร และสร้างเครือข่ายนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ Functional Food ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 โดยได้ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ การจัดกิจกรรมอบรมและWorkshop การสร้างสื่อเผยแพร่และคลังข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งความรู้ การให้คำปรึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการออกแบบวิจัย      และขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ รวมถึงการศึกษาเชิงนโยบายกลไกการจัดตั้งระบบการกล่าวอ้างทางสุขภาพแบบ FFC (Foods with Function Claims) Thailand เป็นต้น

FIRN

Activities

Announcement

News

[บทความจาก Food Focus Thailand] แนวทางการรับรอง Food with Function Claim Thailand

บทความจากวารสาร Food Focus Thailand แนวทางการรับรอง Food with Function Claim Thailand (FFC Thailand) ระบบอาหารโลกมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ขณะที่ประชากรโลกต้องการอาหารที่มีปริมาณและคุณภาพในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามไปด้วย จึงส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นด้วยการปรับวิถีชีวิตร่วมกับการบริโภคอาหารที่เสริมสร้างสุขภาพ หากผู้ประกอบการจะต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดรับกับความต้องการดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ถึงความพร้อมและแนวทางที่ใช้ในการขับเคลื่อนทั้งระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสุขภาพ (Health Foods) อาหารเชิงหน้าที่ (Functional Foods) และผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช (Nutraceuticals)

Read More »

สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการยกระดับนวัตกรรมธุรกิจ Functional Ingredients เพื่อผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพและเชิงหน้าที่ของไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการยกระดับนวัตกรรมและธุรกิจ Functional Ingredients      เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN) ภายใต้สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) โดยการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Read More »

สรุปการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศสำหรับทีมนวัตกรรม FFC สู่ความสำเร็จ”

(Key Success Guideline for FFC Thailand with Ecosystem Development and Management) สรุปการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศสำหรับทีมนวัตกรรม FFC สู่ความสำเร็จ” (Key Success Guideline for FFC Thailand with Ecosystem Development and

Read More »

สรุปกิจกรรมสัมมนา “นวัตกรรมสารสำคัญเชิงหน้าที่ จากท้องถิ่นสู่สากล (Innovation of Functional Ingredients – Local to Global)”

สรุปกิจกรรมสัมมนา “นวัตกรรมสารสำคัญเชิงหน้าที่ จากท้องถิ่นสู่สากล (Innovation of Functional Ingredients – Local to Global)” เมื่อวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2565  โครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN) สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

Read More »

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ “HAND-ON Systematic Review การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Workshop I)”

Food Innovation & Regulation Network (FIRN) ภายใต้สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ร่วมกับบริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด (SIVITT) โดยการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้จัดอบรมเรื่อง “HAND-ON Systematic Review การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Workshop I)” ขึ้นเมื่อวันที่ 3 – 4

Read More »

[Clip] FFC Thailand ทางรอดหรือทางรุ่ง ของธุรกิจอาหารไทย

[Clip] FFC Thailand ทางรอดหรือทางรุ่ง ของธุรกิจอาหารไทย https://www.youtube.com/watch?v=m_Lcn5PTkvA ยกระดับสินค้าเกษตรและธุรกิจอาหารไปสู่ธุรกิจอาหารที่มีมูลค่าสูง ด้วยระบบ FFC ในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ#อาหารเชิงหน้าที่ หรือ #FunctionalFood โอกาสของเกษตรกรและ SMEs ประเทศไทย ฟังมุมมองที่หลากหลายต่อธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหารมูลค่าสูง ทำความรู้จักกับระบบ FFC จากวิทยากรในแวดวงต่างๆ– คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต หอการค้าไทย–

Read More »