Food Innovation &
Regulation Network

l

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Functional Ingredient

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรม วินด์เซอร์ สวีทส์ กรุงเทพ

หลักการและเหตุผล
จากบันทึกความร่วมมือ “โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและกลไกสนับสนุนนวัตกรรมอาหารของประเทศ” ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนากลไกสนับสนุนระบบหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร สำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ได้เร็วยิ่งขึ้นนั้น ทาง FoSTAT จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1. เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างความเข้าใจในระบบการพิจารณาขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) ประเภทต่างๆ สำหรับ Functional Ingredient
2. เพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนา Functional Ingredient เพื่อตอบสนองธุรกิจ
3. เพื่อพัฒนากลไกสนับสนุนระบบหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) ประเภทต่างๆ สำหรับ Functional Ingredient เพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ได้เร็วยิ่งขึ้นในอนาคต

หัวข้อการอบรม
– หลักการทั่วไปของการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) สำหรับ Functional Ingredient
– ภาพรวมงานวิจัยเพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) ประเภทต่างๆ สำหรับ Functional Ingredient และกรณีศึกษา
– กรณีศึกษาแนวการพัฒนา Functional Ingredient เพื่อสุขภาพจากฐานวิจัยเพื่อตอบสนองธุรกิจ.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

  1. การขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.