Food Innovation &
Regulation Network

l

Database

on Functional Ingredients & Functional Food

ศูนย์วิจัยทางคลินิกในประเทศไทย
(Clinical Research Facility)

     ในการขออนุญาตการกล่าวอ้างทางสุขภาพ จำเป็นต้องอาศัยเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น เอกสารรายงานผลการศึกษาในมนุษย์ หรือ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) ซึ่งในการดำเนินการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ควรมีการออกแบบระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิทยาศาสตร์

     ดังนั้นข้อมูลรายชื่อศูนย์วิจัยทางคลินิกในประเทศไทยนี้ จะสามารถช่วยให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น

รายชื่อศูนย์วิจัยทางคลินิกในประเทศไทย (Clinical Research Facility)

ลำดับชื่อหน่วยงาน/สถาบันวิจัยที่อยู่เบอร์ติดต่อE-mailWebsite
1หน่วยวิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี270 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1040002-201-1000, 02-200-3000ccr.ramathibodi@gmail.com
2ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธรในพระราชูปถัมภ์ CHULA CLINICAL RESEARCH CENTER (CHULA CRC)ตึก อปร. ชั้น 7 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-251-6704admin@chulacrc.org
3ศูนย์วิจัยทางคลินิก สำนักงานพัฒนางานวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า/ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1040002-354-7600scipathpmk@scipath.com
4ศูนย์วิจัยทางคลินิกเพื่อทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร (CR-FAH) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110
ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
053-93-5353 ต่อ 314crfah-med@cmu.ac.th หรือ cr.fah.cmu@gmail.com
5ศูนย์วิจัยคลินิกสงขลานครินทร์ (PSU-CRC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชั้น 4 อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-451-735crc.medicine@gmail.com
6สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอาคาร สว. 1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002043-366568-9acro.medkku@gmail.com
7ศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 10 (ศูนย์วิจัย การแพทย์ศิริราช) โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1070002-414-1914
02-414-1899
sicres@mahidol.ac.th
8ศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ62 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำ บลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 261200 3739 5085 ต่อ 6, 037-395-451worawit.swu@gmail.com
9วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มเติมเลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำ บลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190045-353-900crc.cmp.ubu@gmail.com
10ศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131038-386554 ต่อ 0304,2305
11ศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1030002-244-3522, 02-244-3000
12ศูนย์วิจัยทางคลินิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศูนย์วิจัยทางคลินิกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำ บลไทยบุรี อำ เภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161075-477-401-3, 075-672-865
13ศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000043-712992
14ศูนย์วิจัยทางการแพทย์และระดับชั้นคลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำ บลสุรนารี อำ เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000044-22-3917, 044-223-998imadmin@g.sut.ac.th, imadmin@sut.ac.th
15ศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตึกกิตติวัฒนา ชั้น 4 เลขที่ 95 หมู่ 18 ตำ บลคลองหนึ่ง อำ เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-926-9908
16หน่วยวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000055-965-666, 055-965-777
17ศูนย์วิจัยทางคลินิกและแพทยศาสตรศึกษาเครือข่ายภาคใต้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ เลขที่ 182 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074-263-380, 074-239379-82mec.hatyai@cpird.in.th
18ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์88/7 ซอยโรงพยาบาลบำ ราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำ บลตลาดขวัญ อำ เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1100002-951-0000 ต่อ 98464mlsi@dmsc.mail.go.th
19ศูนย์วิจัยทางคลินิกโรงพยาบาลราชวิถี
ศูนย์วิจัยคลินิก สถาบันร่วมผลิตแพทย์ – กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารประสิทธิ์ อุไรรัตน์ ภายในโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040002-354-5054, 02-354-8157, 02-354-8160info@mds-md-rsu.ac.th
20ศูนย์วิจัยทางคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่นสำนักงานชั่วคราว ฝ่ายวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Division) ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนม์พรรษา โรงพยาบาลขอนแก่น เลขที่ 56 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000096-331-9790kkhcrd@gmail.com
21กลุ่มวิจัยโรคทางคาร์ดิโอเมตาบอลิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์กลุ่มวิจัยโรคทางคาร์ดิโอเมตาบอลิก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000045-265183 ภายใน 1390orathai.sri@cardiomet-res.org
22ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1031002-310-3000 หรือ 1719info@bangkokhospital.com
หมายเหตุ : รายละเอียดขอบข่ายงานบริการ ดูเพิ่มเติมได้ที่

อ้างอิงข้อมูลจาก

*ข้อมูลศูนย์วิจัยทางคลินิกจาก Thailand Towards Excellence in Clinical Trail (ThaiTECT)

*ข้อมูลศูนย์วิจัยทางคลินิกจาก Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS)

*ข้อมูลศูนย์วิจัยทางคลินิกจาก เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
(Medical Research Network of the Consortium of Thai Medical Schools)