Food Innovation &
Regulation Network

l

ลำดับ
ประเภท
คำอธิบาย
ข้อมูลด้านการเกษตร
Link
1 พรบ. ประกาศกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดข้อมูลพระราชบัญญัติ ประกาศกระทรวงและกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านเกษตรอาหาร พระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561 (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
Link
2 พรบ. ประกาศกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดข้อมูลพระราชบัญญัติ ประกาศกระทรวงและกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านเกษตรอาหาร กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร พ.ศ. 2553
Link
3 ข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร ฐานข้อมูล และตัวอย่างมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องในการใช้เพื่อการกล่าวอ้างทางสุขภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร ฐานข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Link
4 ข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร ฐานข้อมูล และตัวอย่างมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องในการใช้เพื่อการกล่าวอ้างทางสุขภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9000-2564: เกษตรอินทรีย์
Link
5 ข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร ฐานข้อมูล และตัวอย่างมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องในการใช้เพื่อการกล่าวอ้างทางสุขภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 3502-2561: การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR HERBS
Link
6 ข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร ฐานข้อมูล และตัวอย่างมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องในการใช้เพื่อการกล่าวอ้างทางสุขภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9002-2559 สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด PESTICIDE RESIDUES: MAXIMUM RESIDUE LIMITS
Link
7 ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9002-2559 สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด PESTICIDE RESIDUES: MAXIMUM RESIDUE LIMITS
Link
8 คู่มือและเอกสารอธิบายเพิ่มเติม คู่มือ และเอกสารเสริมความรู้ความเข้าใจมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง (GAP) มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9002-2559 สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด PESTICIDE RESIDUES: MAXIMUM RESIDUE LIMITS
Link
9 คู่มือและเอกสารอธิบายเพิ่มเติม คู่มือ และเอกสารเสริมความรู้ความเข้าใจมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง (GAP) คู่มือการพิจารณาพื้นที่ที่ขอรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP และ Organic ปี 2566
Link
10 คู่มือและเอกสารอธิบายเพิ่มเติม คู่มือ และเอกสารเสริมความรู้ความเข้าใจมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง (GAP) คู่มือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สําหรับพืชอาหาร มกษ. 9001:2556
Link
11 คู่มือและเอกสารอธิบายเพิ่มเติม คู่มือ และเอกสารเสริมความรู้ความเข้าใจมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง (GAP) คู่มือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร
Link
12 คู่มือและเอกสารอธิบายเพิ่มเติม คู่มือ และเอกสารเสริมความรู้ความเข้าใจมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง (GAP) คู่มือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ : การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (มกษ. 9000-2564)
Link