Food Innovation &
Regulation Network

l

Database

on Functional Ingredients & Functional Food

รายชื่อสถานที่หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตทำวิจัยในสัตว์ทดลอง

รายชื่อสถานที่หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตทำวิจัยในสัตว์ทดลอง (เพิ่มเติม)

ลำดับหน่วยงานสถานที่ดำเนินการสถานที่ตั้งE-mailเบอร์ติดต่อ
1มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหน่วยเลี้ยงสัตว์ทดลอง
คณะแพทย์ศาสตร์
อาคาร 15 ชั้น 10 เลขที่ 114 หมู่
ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10110
pr.resmedswu@gmail.com02-649-5000 ต่อ 14003 และ 14212
ห้องสัตว์ทดลอง
คณะวิทยาศาสตร์
เลขที่ 114 หมู่ ถนนสุขุมวิท 23
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10110
02-649-5000 ต่อ 18408
ห้องสัตว์ทดลอง
คณะเภสัชศาสตร์
เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120(037) 395-094-5 ต่อ 21522-21523
2มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลขที่ 123 หมู่ 16 ถนน มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
animal@kku.ac.th061-947-5050
งานบริการการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์
เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนน มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
mdresearch.kku@gmail.com(043) 363-235
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนน มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
wyanyo@kku.ac.th(043) 202-404 หมายเลขภายใน 47001
3มหาวิทยาลัยบูรพาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20131
ahs@go.buu.ac.th064-746-7547
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20131
rmcs@buu.ac.th038-102077,
062-359-5789
4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหน่วยเลี้ยงสัตว์ทดลองเลขที่ 111 หมู่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000cste@sut.ac.th044-22-3260,
044-22-5009 Ext. 5009
5มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10700keerati.sil@mahidol.ac.th02-4195456-7
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเลขที่ 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400tmwww@mahidol.ac.th02-354-9100-4, 02-306-9100-9
คณะสัตวแพทยศาสตร์เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170natcha.kae@mahidol.edu02-441-5242 ต่อ 1308
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลเลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170mumb@mahidol.ac.th02-441-9003- 7
สถาบันโภชนาการเลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170nuwww@mahidol.ac.th02-800-2380
6มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลขที่ 155 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100laccmu.office@gmail.com053-948-621
7มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาศาสตร์เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
science@su.ac.th034-147-001
คณะเภสัชศาสตร์เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
034-255-800,
034-253-910-7, 089-9185-028, 089-918-5250
8มหาวิทยาลัยพะเยาศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยาเลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
upiti@up.ac.th054-466-666 ต่อ 3711-3714
9มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาแพทยศาสตร์เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน
ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
med@mfu.ac.th0-5391-4500
10มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาศาสตร์
(ศูนย์บริการสัตว์ทดลอง)
เลขที่ 110/5 หมู่ 3 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
psu.labanimals@gmail.com074-228-8088 หรือ
074-288-089
คณะเภสัชศาสตร์เลขที่ 15 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110074-288-801-3, 074-288-807-9
11มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เลขที่ 85 ถนน สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190nattapong.s@ubu.ac.th045-353401
ศูนย์สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเลขที่ 85 ถนน สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190045-353079
12สภากาชาดไทยอาคารสัตว์ทดลอง ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา สภากาชาดไทยเลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10330info@saovabha.org02-252-0161-4, 02-252-0167
13มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หน่วยสัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพเลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 801610-7567-2587
14มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900research.vet.ku@gmail.com02-797-1900
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900vettech@ku.ac.th02-579-8573-5 02-942-8200-45

หมายเหตุ: ข้อมูลหน่วยงานและที่อยู่จากสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม