Food Innovation &
Regulation Network

l

ลำดับห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารที่อยู่เบอร์ติดต่อหน่วยที่รับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025ผลิตภัณฑ์/
ตัวอย่างที่ทดสอบ
รายละเอียดวิธีทดสอบคุณภาพ/ทดสอบสารอาหาร/ทดสอบความปลอดภัยของอาหาร
1ห้องปฏิบัติการ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัดเลขที่ 188/9 หมู่ที่ 2 ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000038-054036-38 ต่อ 207สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์, อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์อาหารทะเล, ผักและผลิตภัณฑ์ผัก, โพรไบโอติกส์ชนิดผง, โพรไบโอติกส์ชนิดน้ำ
2ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารีอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 300000-4422-3260สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการคลอโรฟิลล์ผง, นมผง, แป้ง, น้ําพริก, น้ําจิ้ม
3สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์เลขที่ 91 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000029679700-9สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการเนื้ื้อสัตว์, เครื่องในสัตว์, น้ำผึ้ง, ไข่, น้ำนม, แมลงที่รับประทานได้เป็นอาหาร, ผลิตภัณฑ์รังนก
4สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลติภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 502900 5387 5646 หรือ 0 5387 5643สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการอาหาร, เนื้อปลา, ผักที่มีน้ําสูงและมีคลอโรฟิลล์ เป็นส่วนประกอบ
5บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)เลขที่ 361 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1031002-516-2422สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและอาหารทะเล, อาหารเตรียมสําเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์ขนมอบ, เครื่องเทศ ซุป ซอส และผลิตภัณฑ์จากโปรตีน, ผลไม้ ผัก และเมล็ดพืช , ลูกอม ช็อกโกแลต, เครื่องดื่ม, น้ำมันและไขมัน, ข้าว, น้ำแร่, น้ำแข็ง, น้ำริโภคภาชนะบรรจุปิดสนิท, สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
6บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาการบริการวิเคราะห์ด้านอาหารเลขที่ 888 อาคารเอ็มอีซี ทาวเวอร์ ชั้น 9-10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1026002 744 5158-62 ext. 203สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (สด แช่แข็ง ผ่านกรรมวิธี), ผักและผลไม้ (สด แช่แข็ง ผ่านกรรมวิธี), ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (สด แช่แข็ง ผ่านกรรมวิธี), แป้งและผลิตภัณฑ์, ซอสปรุงรส, ชา กาแฟ และโกโก้, ผลิตภัณฑ์นม, เครื่องปรุงรส, ไข่, ธัญพืชและผลิตภัณฑ์, คุกกี้ บิสกิต แครกเกอร์, เครื่องเทศ, อาหารพร้อมปรุง และอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค, เครื่องดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท, ขนมขบเคี้ยว ขนมหวาน, ข้าวสาร, น้ำมันและไขมันเป็นต้น
7บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 114/1 หมู่ที่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตําบลบ้านพรุ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 9025002 760 3000สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการอาหาร, เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์, อาหารทะเล, ผักและผลไม้, ธัญพืชและผลิตภัณฑ์, วัตถุแต่งกลิ่นรส, ขนมขบเคี้ยว, ชา กาแฟ โกโก้, ซอส, น้ำปลา, นมและผลิตภัณฑ์, น้ำมันและไขมัน, เครื่องดื่มน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เป็นต้น
8ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์เลขที่ 145 หมู่ที่ 15 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000044-513258, 0981181900สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค
9ห้องปฏิบัติการบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จํากัดเลขที่ 141 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ดี ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ ไอเอ็นซี 2 ดี 305-310 และไอเอ็นซี 2 ดี 317-318 หมู่ที่ 9 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002 123 1716สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, ผักและผลไม้ (สด แช่แข็ง ผ่านกรรมวิธี), ผลิตภัณฑ์ขนมอบ, เครื่องดื่ม, อาหารพร้อมบริโภค,ซอส, ชา กาแฟ โกโก้, มันฝรั่งทอดแช่แข็ง
10บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพฯเลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1090002 940 6881-3 ต่อ 201สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ“ผักและผลไม้ (สด แช่แข็ง), ข้าว, น้ำแร่ น้ำบริโภค, ซอส, น้ำปลา, นมและผลิตภัณฑ์, ธัญพืชและผลิตภัณฑ์, เครื่องเทศและสมุนไพร, เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (สด แช่เย็น แช่แข็ง), กัญชา กัญชง กระท่อม (สด แห้ง), พืชกัญชา-กัญชง และพืชสมุนไพรที่มีกัญชา-กัญชง
เป็นส่วนประกอบ, สารสกัดและน้ำมันกัญชา-กัญชง, ไอศกรีม (ไม่มีส่วนผสมของนม)”
11บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาครเลขที่ 23/13 หมู่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 7400003 485 7710 ต่อ 606อาหาร, อาหารที่ผ่านกรรมวิธี และวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหาร, อาหารกระป๋อง, เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (สด แช่แข็ง ผ่านกรรมวิธี), อาหารทะเล, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท, น้ำมันและไขมัน, แป้งและผลิตภัณฑ์, ธัญพืช, แป้ง, ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์, ผักและผลไม้ปริมาณน้ำและคลอโรฟิลล์สูง
12บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่เลขที่ 164/86 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180053896131อาหาร, เครื่องดื่ม, น้ำบริโภค, น้ำผึ้ง, ธัญพืชและผลิตภัณฑ์
13บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทราเลขที่ 36/6 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2413003 853 3476-9 ต่อ 513อาหาร, นมและผลิตภัณฑ์, ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์, ข้าว, ผลิตภัณฑ์ธัญพืช, แป้งและผลิตภัณฑ์, อาหารทะเล, เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (สด แช่แข็ง ผ่านกรรมวิธี), น้ำปลา, อาหารกระป๋อง
14บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลาเลขที่ 9/116 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 9011007 455 8871-3 ต่อ 437, 441อาหาร, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, ธัญพืช, ขนมอบ, ข้าวและผลิตภัณฑ์, แป้งและผลิตภัณฑ์, เครื่องปรุง, อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์, รังนก, น้ำมันและไขมัน, เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์, ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์ขนมอบ, อาหารกระป๋องกลุ่ม Low acid food
15บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่นเลขที่ 117/4 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4000004 324 7704-6อาหาร, น้ำตาล, น้ำบริโภค, เครื่องดื่ม, เครื่องดื่มผง, แป้งและผลิตภัณฑ์, ธัญพืชและผลิตภัณฑ์, เนื้อสัตว์, ผักและผลไม้
16บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขที่ 23/1 หมู่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1812003 626 3300 ต่อ 400, 664อาหาร, เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (สด แช่แข็ง ผ่านกรรมวิธี), อาหารทะเล, แป้ง, น้ำมัน พืชผ่านกรรมวิธี, ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์, น้ำบริโภค
17บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเซี่ยนลาบอราทอรีย์ จำกัดเลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 1025002 718 3851-3อาหาร, อาหารในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท, เครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท, น้ำบริโภค, เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์, อาหารทะเล, ธัญพืชและผลิตภัณฑ์, แผ่นข้าวโพดอบกรอบ, ขนมขบเคี้ยว, แป้งและผลิตภัณฑ์, นมและผลิตภัณฑ์, น้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์, ขนมอบและผลิตภัณฑ์
18ห้องปฏิบัติการศูนย์ บริการห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหารเลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1070002 422 8688 ต่อ 5700อาหาร, ธัญพืชและผลิตภัณฑ์, แป้งและผลิตภัณฑ์, นมและผลิตภัณฑ์, เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (สด แช่แข็ง ผ่านกรรมวิธี อบแห้ง), ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ (สด แช่แข็ง ผ่านกรรมวิธี อบแห้ง), อาหารทะเล (สด แช่แข็ง ผ่านกรรมวิธี อบแห้ง), น้ำผลไม้, เครื่องแกง, ผักดอง, ลูกอม, มายองเนส, ผลิตภัณฑ์ขนมอบ, เครื่องดื่ม, ชา กาแฟ โกโก้, เครื่องเทศและเครื่องปรุง, อาหารกึ่งสำเร็จรูป, อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชง, อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำ
19บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 10, 10/1-4 และ 12 ซอยพระราม 3 ซ.59 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 1012002-2947485-86, 02-6830541นมและผลิตภัณฑ์, ผักและผลไม้, ข้าว, ธัญพืช, น้ำมันและไขมัน, อาหารทะเล, เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (สด แช่แข็ง ผ่านกรรมวิธี), น้ำผึ้ง น้ำเชื่อม, เครื่องดื่ม, ซอส น้ำปลา เครื่องปรุงรส, เครื่องเทศ, อาหารในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท, เครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, น้ำตาล, ชา, เครื่องแกง, ซุป, ขนมขบเคี้ยว ไอศกรีม, ลูกอม, ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์, อาหารเสริม, สาหร่าย เป็นต้น
20บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่เลขที่ 57, 59, 61 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074 345 876-8อาหาร, น้ำบริโภค, อาหารที่บรรจุในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำ, อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์, เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์,
21บริษัท บูโร เวอริทัส เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 111 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002 157 4867-8อาหาร, อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ (สด แห้ง แช่เย็น แช่แข็ง), อาหารพร้อมรับประทาน (ผ่านกรรมวิธีแช่เย็น แช่แข็ง), เครื่องดื่ม, เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์, อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ (สด แห้ง แช่เย็น แช่แข็ง), อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำ, น้ำบริโภค, เครื่องดื่ม (น้ำและผง), แป้งและผลิตภัณฑ์, นมและผลิตภัณฑ์, ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์, ข้าว (แช่เย็น แช่แข็ง ผ่านกรรมวิธี), ลูกอม, น้ำกะทิ, ธัญพืชและผลิตภัณฑ์
22บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 1025002-7158780อาหาร, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรด, เครื่องดื่ม, น้ำบริโภค, เส้นก๋วยเตี๋ยว สปาเกตตี้ พาสต้าและมักโรนี, แป้งและผลิตภัณฑ์, ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ (สด อบแห้ง), ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (สด แปรรูป), ครีมเทียม น้ำมันและไขมัน, นมและผลิตภัณฑ์, โกโก้และผลิตภัณฑ์, เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์, ขนมอบ, สาหร่ายและผลิตภัณฑ์, เครื่องดื่ม, กาแฟ ชา, น้ำปลา, กะทิ, อาหารกึ่งสำเร็จรูป, อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค, ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน, ขนมขบเคี้ยว, เครื่องเทศ, เครื่องปรุงรส, ซอส, น้ำตาล, ผลิตภะณฑ์เสริมอาหาร, ไข่และผลิตภัณฑ์
23บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 282 อาคารบี 3 ชั้นที่ 2 – 4 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1031002-288-4120-3อาหาร, เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์, นมและผลิตภัณฑ์, แป้งและผลิตภัณฑ์, อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์, ธัญพืชและผลิตภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,เครื่องดื่ม, เครื่องเทศและผลิตภัณฑ์, น้ำมันและผลิตภัณฑ์, เครื่องปรุงรส, น้ำบริโภค, อาหารหมักดอง, ขนมปังและเบเกอร์รี่, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, อาหารกระป๋องและอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, ผลไม้, ขนมหวาน, เครื่องดื่มชนิดผงสำเร็จ, ซุป, น้ำตาลทราย, น้ำเชื่อม
24บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park)เลขที่ 136 หมู่ 9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002 5647932-40เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (สด แช่แข็ง แช่เย็น ผ่านกรรมวิธี), น้ำบริโภค, อาหารพร้อมบริโภค, อาหารพร้อมปรุง, อาหารกึ่งสำเร็จรูป, เครื่องดื่ม, ไข่และผลิตภัณฑ์, อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์, ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์, นมและผลิตภัณฑ์, เครื่องปรุงและซอสปรุงรส, ธัญพืชและผลิตภัณฑ์,
25บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี)เลขที่ 219 หมู่ 1 กม.19 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1522003 663 8378-79เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์, อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที, อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์, ไข่และผลิตภัณฑ์, อาหารพร้อมปรุง, อาหารสำเร็จรูป, ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์, นมและผลิตภัณฑ์, เครื่องดื่มที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท, อาหารกระป๋อง, ธัญพืชและผลิตภัณฑ์, แป้งและผลิตภัณฑ์, เครื่องเทศ, ซุป ซอส, น้ำมันและไขมัน, น้ำบริโภค
26บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัดเลขที่ 12-14 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กุงเทพมหานคร 1012002-288-4120-3ข้าว, อาหาร, น้ำบริโภค, ธัญพืชและผลิตภัณฑ์, เครื่องดื่ม, น้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล, น้ำผึ้ง, น้ำเชื่อม, กาแฟ และเมล็ดกาแฟ, ขนมขบเคี้ยว, ช็อคโกแลต และผลิตภัณฑ์, นมและผลิตภัณฑ์, น้ำมันและไขมัน, แป้งและผลิตภัณฑ์, ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์, ผักใบและพืชสมุนไพรสด (สด แช่เย็น แช่แข็ง), เนื้อสัตว์, ซอส น้ำปลา, อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์, ผงปรุงรส
27บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีย์ จำกัดเลขที่ 155/1 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1054002 315 4171-7ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์, แป้งและผลิตภัณฑ์, ไข่และผลิตภัณฑ์, เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (สด แช่แข็ง แช่เย็น ผ่านกรรมวิธี), อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ (สด แช่แข็ง แช่เย็น ผ่านกรรมวิธี), พริกแกง ซอส เครื่องปรุงรส, ธัญพืช, อาหารพร้อมบริโภค, อาหารกระป๋อง, อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท (กะทิ น้ำมะพร้าว), นม, น้ำมัน, ผักและผลไม้ดอง,
28กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตรเลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1090002 940 6362-3 ต่อ 1801อาหาร, ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์, ธัญพืชและผลิตภัณฑ์, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, เครื่องดื่มชนิดผง, เส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง, แป้งและผลิตภัณฑ์, น้ำตาลและผลิตภัณฑ์, กะทิและผลิตภัณฑ์, ซอส, อาหารประเภทที่เป็นกรด, น้ำมันและไขมัน, พริกและผลิตภัณฑ์, ข้าว
29กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางเคมี และกลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขที่ 50 อาคารปรีดา กรรณสูต ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1090002 558 0600-14 ต่อ 13303อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์
30ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร กรมประมงเลขที่ 127 หมู่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000034-857423อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์
31ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา กรมประมงเลขที่ 79/2 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000074-312087อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์
32ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี กรมประมงเลขที่ 20/62 หมู่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8413007 731 0728, 07 731 0845อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์
33ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัดเลขที่ 286 อาคารฟู้ดเทคโนโลยี ชั้น 11 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1112002 071 6199 อาหาร, ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์, เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์, ไข่และผลิตภัณฑ์, นมและผลิตภัณฑ์, เครื่องปรุงรส, น้ำบริโภค, ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่, อาหารพร้อมบริโภค (แช่เย็น แช่แข็ง ผ่านกรรมวิธี), เครื่องดื่ม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, ชา กาแฟ,
34ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่ 50 อาคารอมรภูมิรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1090002 942 8692 ต่อ 1280อาหาร, เครื่องดื่ม, น้ำบริโภค, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์, อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์, ธัญพืชและผลิตภัณฑ์, แป้งและผลิตภัณฑ์, ชา กาแฟ, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
35ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เลขที่ 153 หมู่ 4 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000075-501050-3เครื่องดื่ม, ธัญพืชและผลิตภัณฑ์, อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์, ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์, น้ำบริโภค, นมและผลิตภัณฑ์
36ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฏร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เลขที่ 102 หมู่ 9 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8410007 735 5301-6อาหารและเครื่องดื่ม, รังนก, น้ำผลไม้หมัก, กาแฟปรุงสำเร็จ, อาหารที่มีเครื่องเทศเป็นส่วนประกอบ, เนื้อสัตว์แปรรูป, อาหารทะเลแปรรูป, ซอส, อาหารทะเล, นม, ไอศกรีม, กาแฟและชา, น้ำบริโภค
37ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เลขที่ 141 หมู่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 8311007 635 2041-2เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์, ธัญพืช, อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที, อาหารพร้อมปรุง, ไอศกรีม, นมและผลิตภัณฑ์, น้ำบริโภค
38ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เลขที่ 394 ถนนสีหราชเดโชไชย ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000043-240800อาหารและเครื่องดื่ม, น้ำบริโภค
39ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เลขที่ 267 หมู่ 8 ถนนนครสวรรค์-กำแพงเพชร ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000056-245618นม, น้ำบริโภค, เครื่องดื่ม ชา กาแฟ นมถั่วเหลือง, น้ำปลา, ผลิตภัณฑ์จากแป้ง, ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์, อาหารพร้อมบริโภค, ขนมอบและผลิตภัณฑ์, อาหารเตรียมสำเร็จ, ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์
40กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการเลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1040002 201 7219-20นมและผลิตภัณฑ์, น้ำบริโภค, อาหารสำหรับทารก, เครื่องดื่มในภาชนะปิดสนิท, แยม เยลลี่ และมาร์มาเลดในภาชนะที่ปิดสนิท, ข้าวเติมวิตามิน, อาหารกึ่งสำเร็จรูป, ธัญพืชและผลิตภัณฑ์
41ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1028002 323 1672นมและผลิตภัณฑ์, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ชนิดน้ำ, ชนิดผง), ซอสบางชนิด, ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง, น้ำมันพืช, ผลไม้ดอง, ผลไม้อบแห้ง, แป้ง, อาหารกึ่งสำเร็จรูป, อาหารทารก, น้ำบริโภค
42บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)