Food Innovation &
Regulation Network

l

การอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ”

📝งานวิจัยเชิงคลินิก (Clinical trial) เป็นหลักฐานสำคัญหนึ่งที่ใช้ในการยื่นขอกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health claim) ของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดอื่นๆ🥦🍊🥗

แต่ทำไม ผลวิจัยจากงานวิจัยเชิงคลินิกที่ได้ ไม่สามารถใช้ยืนยันเพื่อขอกล่าวอ้างทางสุขภาพได้ ?

🎉🎉Food Innovation and Regulation Network (FIRN) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ร่วมด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ขอแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการวางแผนการออกแบบเชิงคลินิกอย่างดี โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน (Functional Foods) และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

✨✨การอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ”✨✨
📍ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 8.30 – 16.15 น.
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ (อาคาร 1) ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับระบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom
(สามารถเลือกรูปแบบการฟังบรรยายแบบ Onsite หรือ Online ได้)
✨ค่าสมัครลงทะเบียน เพียงท่านละ 500 บาท (ได้ใบประกาศนียบัตรทุกท่าน)สามารถสมัครได้ที่ 👉https://forms.gle/3Q6HR44oXzqPPvsc8
👉รับจำนวนจำกัด (Onsite 30 ท่าน และ Online 70 ท่าน) ปิดรับสมัคร วันที่ 2 กันยายน 2565

เนื้อหาการอบรมโดยวิทยากรผู้มีความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา ประกอบด้วย

  • เปิดงาน โดย ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ (ที่ปรึกษา FoSTAT และหัวหน้าโครงการ Food Innovation & Regulation Network)
  • การบรรยายเรื่อง “หลักการและขั้นตอนการทำวิจัยทางคลินิก” โดย นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร (ผู้อำนวยการเครือข่ายวิจัยทางการแพทย์เพื่อสังคม)
  • การบรรยายเรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัย กฎหมายข้อบังคับ แนวทางจริยธรรมสากล การป้องกันรักษาความลับ การวิจัยในกลุ่มบุคคลและกลุ่มเปราะบาง” โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย (ประธานคณะกรรมการการขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)
  • การบรรยายเรื่อง “การกล่าวอ้างทางสุขภาพ” โดย 1. น.ส.ศิริรัตน์ ปรีชา (นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการกลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) และ 2. รศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ (หัวหน้าศูนย์ประเมินด้านโภชนาการและการกล่าวอ้างทางสุขภาพของผลิตภัณฑ์อาหารแห่งประเทศไทย)
  • กิจกรรมเสวนาหัวข้อ “แนวทางการออกแบบทางคลินิกที่ดี และปัญหาที่มักพบบ่อย” โดย นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร ร่วมด้วย อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ได้แก่ ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล  และอ.ดร.จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์
    ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล (หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา)
  • การบรรยายเรื่อง “การศึกษาเชิงคลินิกของสารสำคัญในอาหาร-ไม่ใช่เรื่องยาก” โดย รศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม (รองหัวหน้ากลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล)

 

👉👉 รายละเอียดกำหนดการ ดาวน์โหลดที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2942-8378 หรือ E-mail: coordinator_2@firn.or.th