Food Innovation &
Regulation Network

l

[Clip] FFC Thailand ทางรอดหรือทางรุ่ง ของธุรกิจอาหารไทย

ยกระดับสินค้าเกษตรและธุรกิจอาหารไปสู่ธุรกิจอาหารที่มีมูลค่าสูง ด้วยระบบ FFC ในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ#อาหารเชิงหน้าที่ หรือ #FunctionalFood โอกาสของเกษตรกรและ SMEs ประเทศไทย

ฟังมุมมองที่หลากหลายต่อธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหารมูลค่าสูง ทำความรู้จักกับระบบ FFC จากวิทยากรในแวดวงต่างๆ
– คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต หอการค้าไทย
– ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยและหัวหน้าโครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN)
ดำเนินรายการโดย คุณกัลยาณี จันทรเจิด

 

คลิกรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=m_Lcn5PTkvA