Food Innovation &
Regulation Network

l

Database

on Functional Ingredients & Functional Food

Systematic Review of agricultral, forestry and fishery products
for Food with Function Claims Japan (Ver.Thai)

Systematic review of β-cryptoxanthin in mandarin orange

คำกล่าวอ้าง: ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบของ β-cryptoxanthin โดยมีงานวิจัยระบุว่า β-cryptoxanthin ช่วยในกระบวนการเมตาบอริซึมของกระดูก ส่งผลให้สามารถช่วยคงความแข็งแรงของกระดูกในร่างกายได้

Systematic review of Methylated catechin in green tea

คำกล่าวอ้าง: ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบของ Methylated catechin โดยมีงานวิจัยระบุว่า Methylated catechin ออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการบรรเทาอาการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจและตาจากอาการแพ้เกสรดอกไม้ และฝุ่น เป็นต้น

Systematic review of Lutein in spinach, pumpkin etc.

คำกล่าวอ้าง: ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบของลูทีน โดยมีงานวิจัยระบุ ลูทีน มีฤทธิ์ในการช่วยรงควัตถุในจอประสาทตา หรือ Retina (Macula) ซึ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบของแสงต่อสายตา