Food Innovation &
Regulation Network

l

ที่มาและความสำคัญของการจัดทำเอกสาร TECHNICAL BULLETIN

Technical Bulletin (TB) เป็นเอกสารอิงวิชาการว่าด้วยหลักฐานและการประเมินหลักฐานที่ใช้ยืนยันการกล่าวถึงหรือกล่าวอ้างคุณสมบัติเชิงสุขภาพ โดยเน้นผลิตภัณฑ์และสารสำคัญเชิงหน้าที่ (functional bioactives) ที่จำเป็นต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ทางวิชาการ เช่น ตามเกณฑ์ของ European Food Safety Authority (EFSA) เกณฑ์ของ Food with Function Claim (FFC) Japan

TB ครอบคลุมถึงกรณีศึกษาการพิจารณาของหน่วยประเมิน เช่น EFSA อย.ระดับประเทศ และอาจจะรวมถึงกรณีศึกษาอาหารที่ยื่นหลักฐานในการอนุญาต FFC Japan และการพิจารณา Positive List ของสารในอาหารเชิงหน้าที่ (Other Function Claim) เปรียบเทียบประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ TB ยังครอบคลุมถึงกรณีศึกษาการจัดทำ Systematic Review การออกแบบ clinical trial เป็นต้น

เอกสาร TB มีเจตจำนงเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ไช่เอกสารที่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะใช้ในการยืนยันด้านการยื่นขออนุญาตอย่างเป็นทางการตามกฎหมายและผู้ใช้ควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากองค์กรที่มีอำนาจและความรับผิดชอบโดยตรงเพื่อความถูกต้องและ update ด้วยตัวเอง

 FIRN (Food Innovation Regulation Network) เป็นกลุ่มหรือชมรมวิชาการภายใต้สมาคมวิทยาศาสตร์ทาวอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ซึ่งเป็นองค์การทางวิชาการที่ไม่หวังผลกำไร แม้ว่า FIRN by FoSTAT ตั้งใจในการพัฒนาเอกสารด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่ไม่รับผิดชอบต่อการนำไปใช้หรือการผูกพันทางกฎหมายใด ๆ

รายชื่อ EDITORIAL BOARD (คณะบรรณาธิการ)

หัวหน้าบรรณาธิการ (Editor in Chief)  ศ.ดร. ภาวิณี  ชินะโชติ

ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) และหัวหน้าโครงการ Food Innovation and Regulation Network (FIRN)

 

บรรณาธิการ (Editor)

ดร. ชนินทร์  เจริญพงศ์ : อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

รศ.ดร. สายวรุฬ  ชัยวานิชศิริ : ข้าราชการบำนาญ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผศ.ดร. อาณดี  นิติธรรมยง : นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)

คำขอบคุณ

คณะทำงานขอขอบคุณการอนุเคราะห์สนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ที่สนับสนุนงานด้านการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและผู้ประกอบการเพื่อพัฒนางานด้านอาหารเชิงหน้าที่และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ Food Innopolis ในการสนับสนุนกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มนักวิชาการและบุคคลากรของรัฐด้านการประเมินเหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ

 ขอขอบคุณนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สนใจเข้าร่วมอบรมและเป็นผู้ร่วมเขียนเอกสารต่าง ๆ ใน FIRN TECHNICAL BULLETIN อันมีคุณค่าต่อการพัฒนางานวิชาการด้านนี้ และเป็นจุดสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศเพื่อการเข้าสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ วิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจผลผลิตเกษตรและอาหารของชาติ

content 2022

ในขณะที่เมืองไทยกำลังรอการเปิดตัวของ All New Mercedes-Benz C-Class ตัวใหม่ ที่จะมาถึงในช่วงปลายไตรมาสแรก แต่ในต่างประเทศได้มีการประกาศถึงการเปิดตัว All New Mercedes-Benz E-Class ซึ่งถ้าใครคาดว่า Mercedes-Benz รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในปีหน้าจะไม่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแล้ว คุณอาจคาดการณ์ผิด เพราะตามแผนของเมอร์เซเดส-เบนซ์ สำหรับการเปิดตัว E-Class รุ่นล่าสุดโมเดลปี 2023 ยังจะมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล และ Plug-in Hybrid ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผน รถจะออกขายภายในครึ่งหลังของปี 2023 ซึ่งแน่นอนว่าเป็นคู่ปรับสำคัญของ BMW 5-Series เจเนอเรชั่นหน้า โดยทาง BMW เองวางแผนให้ 5-Series รุ่นใหม่นอกจากมีรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน และไฮบริดแล้ว ก็จะมีที่เป็นรถ EV พลังงานไฟฟ้าล้วนด้วย ส่วนทาง Mercedes-Benz ยกให้ EQE ทำหน้าที่เป็นรถ EV เคียงคู่ไปกับ E-Class รุ่นใหม่

ในขณะที่เมืองไทยกำลังรอการเปิดตัวของ All New Mercedes-Benz C-Class ตัวใหม่ ที่จะมาถึงในช่วงปลายไตรมาสแรก แต่ในต่างประเทศได้มีการประกาศถึงการเปิดตัว All New Mercedes-Benz E-Class ซึ่งถ้าใครคาดว่า Mercedes-Benz รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในปีหน้าจะไม่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแล้ว คุณอาจคาดการณ์ผิด เพราะตามแผนของเมอร์เซเดส-เบนซ์ สำหรับการเปิดตัว E-Class รุ่นล่าสุดโมเดลปี 2023 ยังจะมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล และ Plug-in Hybrid ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผน รถจะออกขายภายในครึ่งหลังของปี 2023 ซึ่งแน่นอนว่าเป็นคู่ปรับสำคัญของ BMW 5-Series เจเนอเรชั่นหน้า โดยทาง BMW เองวางแผนให้ 5-Series รุ่นใหม่นอกจากมีรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน และไฮบริดแล้ว ก็จะมีที่เป็นรถ EV พลังงานไฟฟ้าล้วนด้วย ส่วนทาง Mercedes-Benz ยกให้ EQE ทำหน้าที่เป็นรถ EV เคียงคู่ไปกับ E-Class รุ่นใหม่

content 2023

ในขณะที่เมืองไทยกำลังรอการเปิดตัวของ All New Mercedes-Benz C-Class ตัวใหม่ ที่จะมาถึงในช่วงปลายไตรมาสแรก แต่ในต่างประเทศได้มีการประกาศถึงการเปิดตัว All New Mercedes-Benz E-Class ซึ่งถ้าใครคาดว่า Mercedes-Benz รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในปีหน้าจะไม่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแล้ว คุณอาจคาดการณ์ผิด เพราะตามแผนของเมอร์เซเดส-เบนซ์ สำหรับการเปิดตัว E-Class รุ่นล่าสุดโมเดลปี 2023 ยังจะมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล และ Plug-in Hybrid ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผน รถจะออกขายภายในครึ่งหลังของปี 2023 ซึ่งแน่นอนว่าเป็นคู่ปรับสำคัญของ BMW 5-Series เจเนอเรชั่นหน้า โดยทาง BMW เองวางแผนให้ 5-Series รุ่นใหม่นอกจากมีรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน และไฮบริดแล้ว ก็จะมีที่เป็นรถ EV พลังงานไฟฟ้าล้วนด้วย ส่วนทาง Mercedes-Benz ยกให้ EQE ทำหน้าที่เป็นรถ EV เคียงคู่ไปกับ E-Class รุ่นใหม่

ในขณะที่เมืองไทยกำลังรอการเปิดตัวของ All New Mercedes-Benz C-Class ตัวใหม่ ที่จะมาถึงในช่วงปลายไตรมาสแรก แต่ในต่างประเทศได้มีการประกาศถึงการเปิดตัว All New Mercedes-Benz E-Class ซึ่งถ้าใครคาดว่า Mercedes-Benz รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในปีหน้าจะไม่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแล้ว คุณอาจคาดการณ์ผิด เพราะตามแผนของเมอร์เซเดส-เบนซ์ สำหรับการเปิดตัว E-Class รุ่นล่าสุดโมเดลปี 2023 ยังจะมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล และ Plug-in Hybrid ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผน รถจะออกขายภายในครึ่งหลังของปี 2023 ซึ่งแน่นอนว่าเป็นคู่ปรับสำคัญของ BMW 5-Series เจเนอเรชั่นหน้า โดยทาง BMW เองวางแผนให้ 5-Series รุ่นใหม่นอกจากมีรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน และไฮบริดแล้ว ก็จะมีที่เป็นรถ EV พลังงานไฟฟ้าล้วนด้วย ส่วนทาง Mercedes-Benz ยกให้ EQE ทำหน้าที่เป็นรถ EV เคียงคู่ไปกับ E-Class รุ่นใหม่

content 2024

ในขณะที่เมืองไทยกำลังรอการเปิดตัวของ All New Mercedes-Benz C-Class ตัวใหม่ ที่จะมาถึงในช่วงปลายไตรมาสแรก แต่ในต่างประเทศได้มีการประกาศถึงการเปิดตัว All New Mercedes-Benz E-Class ซึ่งถ้าใครคาดว่า Mercedes-Benz รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในปีหน้าจะไม่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแล้ว คุณอาจคาดการณ์ผิด เพราะตามแผนของเมอร์เซเดส-เบนซ์ สำหรับการเปิดตัว E-Class รุ่นล่าสุดโมเดลปี 2023 ยังจะมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล และ Plug-in Hybrid ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผน รถจะออกขายภายในครึ่งหลังของปี 2023 ซึ่งแน่นอนว่าเป็นคู่ปรับสำคัญของ BMW 5-Series เจเนอเรชั่นหน้า โดยทาง BMW เองวางแผนให้ 5-Series รุ่นใหม่นอกจากมีรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน และไฮบริดแล้ว ก็จะมีที่เป็นรถ EV พลังงานไฟฟ้าล้วนด้วย ส่วนทาง Mercedes-Benz ยกให้ EQE ทำหน้าที่เป็นรถ EV เคียงคู่ไปกับ E-Class รุ่นใหม่

ในขณะที่เมืองไทยกำลังรอการเปิดตัวของ All New Mercedes-Benz C-Class ตัวใหม่ ที่จะมาถึงในช่วงปลายไตรมาสแรก แต่ในต่างประเทศได้มีการประกาศถึงการเปิดตัว All New Mercedes-Benz E-Class ซึ่งถ้าใครคาดว่า Mercedes-Benz รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในปีหน้าจะไม่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแล้ว คุณอาจคาดการณ์ผิด เพราะตามแผนของเมอร์เซเดส-เบนซ์ สำหรับการเปิดตัว E-Class รุ่นล่าสุดโมเดลปี 2023 ยังจะมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล และ Plug-in Hybrid ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผน รถจะออกขายภายในครึ่งหลังของปี 2023 ซึ่งแน่นอนว่าเป็นคู่ปรับสำคัญของ BMW 5-Series เจเนอเรชั่นหน้า โดยทาง BMW เองวางแผนให้ 5-Series รุ่นใหม่นอกจากมีรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน และไฮบริดแล้ว ก็จะมีที่เป็นรถ EV พลังงานไฟฟ้าล้วนด้วย ส่วนทาง Mercedes-Benz ยกให้ EQE ทำหน้าที่เป็นรถ EV เคียงคู่ไปกับ E-Class รุ่นใหม่