Food Innovation &
Regulation Network

l

ที่มาและความสำคัญของการจัดทำเอกสาร TECHNICAL BULLETIN

 

Technical Bulletin (TB) เป็นเอกสารอิงวิชาการว่าด้วยหลักฐานและการประเมินหลักฐานที่ใช้ยืนยันการกล่าวถึงหรือกล่าวอ้างคุณสมบัติเชิงสุขภาพ โดยเน้นผลิตภัณฑ์และสารสำคัญเชิงหน้าที่ (functional bioactives) ที่จำเป็นต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ทางวิชาการ เช่น ตามเกณฑ์ของ European Food Safety Authority (EFSA) เกณฑ์ของ Food with Function Claim (FFC) Japan

TB ครอบคลุมถึงกรณีศึกษาการพิจารณาของหน่วยประเมิน เช่น EFSA อย.ระดับประเทศ และอาจจะรวมถึงกรณีศึกษาอาหารที่ยื่นหลักฐานในการอนุญาต FFC Japan และการพิจารณา Positive List ของสารในอาหารเชิงหน้าที่ (Other Function Claim) เปรียบเทียบประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ TB ยังครอบคลุมถึงกรณีศึกษาการจัดทำ Systematic Review การออกแบบ clinical trial เป็นต้น

เอกสาร TB มีเจตจำนงเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ไช่เอกสารที่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะใช้ในการยืนยันด้านการยื่นขออนุญาตอย่างเป็นทางการตามกฎหมายและผู้ใช้ควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากองค์กรที่มีอำนาจและความรับผิดชอบโดยตรงเพื่อความถูกต้องและ update ด้วยตัวเอง

 

FIRN (Food Innovation Regulation Network) เป็นกลุ่มหรือชมรมวิชาการภายใต้สมาคมวิทยาศาสตร์ทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ซึ่งเป็นองค์การทางวิชาการที่ไม่หวังผลกำไร แม้ว่า FIRN by FoSTAT ตั้งใจในการพัฒนาเอกสารด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่ไม่รับผิดชอบต่อการนำไปใช้หรือการผูกพันทางกฎหมายใด ๆ

 

รายชื่อ EDITORIAL BOARD (คณะบรรณาธิการ)

 

หัวหน้าบรรณาธิการ (Editor in Chief)  ศ.ดร. ภาวิณี  ชินะโชติ

ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) และหัวหน้าโครงการ Food Innovation and Regulation Network (FIRN)

 

บรรณาธิการ (Editor)

ดร. ชนินทร์  เจริญพงศ์ : อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

รศ.ดร. สายวรุฬ  ชัยวานิชศิริ : ข้าราชการบำนาญ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผศ.ดร. อาณดี  นิติธรรมยง : นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)

 
 
 
 

คำขอบคุณ

 

คณะทำงานขอขอบคุณการอนุเคราะห์สนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ที่สนับสนุนงานด้านการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและผู้ประกอบการเพื่อพัฒนางานด้านอาหารเชิงหน้าที่และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ Food Innopolis ในการสนับสนุนกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มนักวิชาการและบุคคลากรของรัฐด้านการประเมินเหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ

 

ขอขอบคุณนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สนใจเข้าร่วมอบรมและเป็นผู้ร่วมเขียนเอกสารต่าง ๆ ใน FIRN TECHNICAL BULLETIN อันมีคุณค่าต่อการพัฒนางานวิชาการด้านนี้ และเป็นจุดสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศเพื่อการเข้าสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ วิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจผลผลิตเกษตรและอาหารของชาติ

YEAR OF PUBLICATION

2022

1. CASE STUDY – EFSA HEALTH CLAIM SUBSTANTIATION

– EF-CS 2022-001. EFSA HEALTH CLAIM EVALUATION GUIDELINE (Lesson Learned: Prof. Albert Flynn) By Assoc. Prof. Saiwarun Chaiwanichsiri

efcs-202-003-1

– EF-CS 2022-002. Chitosan and reduction in body weight, maintenance of normal blood LDL-cholesterol concentrations, reduction of intestinal transit time and reduction of inflammation, 2022 April 1. DOI: 10.12755/FOSTAT.doc.2022.1

Butryee, C., chongviriyaphan, N., Krishnamra, N., Sapwarobol, S., Limsuwan, T., Jirawongsy, M.

efcs-202-003-1

– EF-CS 2022-003. Curcumin and normal functioning of joints. 2022 May 1. DOI: 10.12755/FOSTAT.doc.2022.2

Butryee, C., chongviriyaphan, N., Krishnamra, N., Sapwarobol, S., Limsuwan, T., Jirawongsy, M.

efcs-202-003-1

– EF-CS 2022-004. VeriSol®P and a change in skin elasticity leading to an improvement in skin function. 2022 June 1. DOI: 10.12755/FOSTAT.doc.2022.3

Chokesajjawatee, N., Charoenpong, C., Sireeratawong, S., Swetwiwathana, A.

efcs-202-003-1

– EF-CS 2022-005. Rye fibre and changes in bowel function, reduction of post-prandial glycaemic responses and maintenance of normal blood LDL-cholesterol concentrations. 2022 July 1. DOI: 10.12755/FOSTAT.doc.2022.4

Chokesajjawatee, N., Charoenpong, C., Sireeratawong, S., Swetwiwathana, A.

efcs-202-003-1

– EF-CS 2022-006. Vibigaba (germinated brown rice) and maintenance of normal blood pressure: evaluation of a health claim is adults with metabolic syndrome. 2022 August 1. DOI: 10.12755/FOSTAT.doc.2022.5

Phanvijhitsiri, K., Banjerdpongchai, R., Santivarangkna, C., Yongsawatdigul, J., Wongpoomchai, R.

efcs-202-003-1

– EF-CS 2022-007. Resistant maltodextrin and reduction of post-prandial glycaemic responses, maintenance of normal blood LDL-cholesterol concentrations, maintenance of normal (fasting) blood concentrations of triglycerides and changes in bowel function. 2022 September 1. DOI: 10.12755/FOSTAT.doc.2022.6

Phanvijhitsiri, K., Banjerdpongchai, R., Santivarangkna, C., Yongsawatdigul, J., Wongpoomchai, R.

efcs-202-003-1

– EF-CS 2022-008. Choline and contribution to normal lipid metabolism, maintenance of normal liver function, contribution to normal homocysteine metabolism, maintenance of normal neurological function, contribution to normal cognitive function, and brain and neurological development. 2022 October 1. DOI: 10.12755/FOSTAT.doc.2022.7

Asavasanti, S., Wattanathorn, J., Trachootham, D., Ariyapitipun, T., Chaiwanichsiri, S.

efcs-202-003-1

– EF-CS 2022-009. Whey protein and increase in satiety leading to a reduction in energy intake, contribution to the maintenance or achievement of a normal body weight, growth or maintenance of muscle mass, increase in lean body mass during energy restriction and resistance training, reduction of body fat mass during energy restriction and resistance training, increase in muscle strength, increase in endurance capacity during the subsequent exercise bout after strenuous exercise, skeletal muscle tissue repair and faster recovery from muscle fatigue after exercise. 2022 November 1. DOI: 10.12755/FOSTAT.doc.2022.8

Asavasanti, S., Wattanathorn, J., Trachootham, D., Ariyapitipun, T., Chaiwanichsiri, S.

efcs-202-003-1

– EF-CS 2022-010. Oat beta glucan and lowering blood cholesterol and reduced risk of (coronary) heart disease. 2022 December 1. DOI: 10.12755/FOSTAT.doc.2022.9

Kukongviriyapan, U., Tananuwong, K., Teerachaisakul, M., Chaiwanichsiri, S.

efcs-202-003-1