Food Innovation &
Regulation Network

l

ข้อมูลกฎหมายและประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารเพื่อสุขภาพ

ลำดับหมวดหมู่ของข้อมูลข้อรายการ/ชื่อกฎหมายLink
1พระราชบัญญัติอาหาร กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ 1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 พร้อมกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง ปี 2562)
Link
2) ฐานข้อมูลกฎหมายอาหาร กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
Link
3) ฐานข้อมูลคู่มือประชาชน กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
Link
4) พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
Link
2กฎหมายที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร (GMP)ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
Link
3ข้อมูลการประเมินความปลอดภัยอาหารคู่มือสำหรับประชาชน การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร
Link
แบบคำขอการขอทวนสอบการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)
Link
การยื่นผลการประเมินความปลอดภัยการเป็นอาหารใหม่ (Novel food)
Link
4กฎหมายที่เกี่ยวกับอาหารใหม่ฉบับที่ 376 พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food)
Link
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ.2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food)
Link
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อหน่วยประเมินความปลอดภัยที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ
Link
5กฎหมายที่เกี่ยวกับอาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษฉบับที่ 238 พ.ศ.2544 เรื่อง อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ
Link
ฉบับที่ 357 พ.ศ. 2556 เรื่อง อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (ฉบับที่ 2)
Link
6กฎหมายที่เกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร และเอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหารกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร และเอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร
Link
ฐานข้อมูลสำหรับค้นหาวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive search)
Link
7กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ – พ.ศ.2554 (339))
Link
แนบท้ายประกาศ รายชื่อเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับใช้ในอาหาร [23 รายการ]
Link
ฉบับที่ 346 พ.ศ. 2555 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ 2)
Link
คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 346) พ.ศ.2555 เรื่อง การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร (ฉบับที่ 2)
Link
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร
Link
8กฎหมายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฉบับที่ 293 พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
Link
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 294) พ.ศ. 2548
Link
ฉบับที่ 309 พ.ศ. 2550 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2)
Link
ฉบับที่ 405 พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 3)
Link
ฉบับที่ 411 พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 4)
Link
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 3) และ(ฉบับที่ 4)
Link
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ
Link
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน
Link
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตใช้ฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและคุณภาพหรือมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
Link
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำแนะนำการใช้ส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
Link
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อพืชที่ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
Link
9กฎหมายที่เกี่ยวกับฉลากอาหาร และฉลากโภชนาการประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากอาหาร และฉลากโภชนาการ
Link
10กฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณาอาหารประกาศคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ.2564
Link
หมวด 5 การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร
Link
11ข้อมูลการขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหารคู่มือสำหรับประชาชน การขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหาร
Link
การแสดงข้อความกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหาร
Link
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ….) พ.ศ. ….ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง การกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหาร
Link
12งานบริการเพื่อขออนุญาติผลิตภัณฑ์อาหารงานบริการการยื่นคำขออนุญาตอาหาร ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ
Link
การยื่นคำขอประเมินความปลอดภัยผ่านระบบ e-submission
Link
หน่วยงานตรวจวิเคราะห์อาหาร/ภาชนะบรรจุอาหาร
Link
13ฐานข้อมูลข้อกำหนดและแนวทางมาตรฐาน Codex Alimentarius ของผลิตภัณฑ์อาหารฐานข้อมูลข้อกำหนดและมาตรฐาน Codex Alimentarius
Link
GENERAL GUIDELINES ON CLAIMS
Link
GUIDELINES FOR USE OF NUTRITION AND HEALTH CLAIMS
Link
GUIDELINES ON NUTRITION LABELLING
Link
GUIDELINES FOR THE SIMPLE EVALUATION OF DIETARY EXPOSURE TO FOOD ADDITIVES
Link

ฐานข้อมูลการลงทะเบียนงานวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการรับรองจาก WHO

ลำดับแหล่งสืบค้นเกี่ยวกับWebsite
1WHO International Clinical Trials Registry Platform (WHO-ICTRP) แพลตฟอร์มสำหรับลงทะเบียนและรวบรวมงานวิจัยทางคลินิกที่มีการลงทะเบียนในเครือข่ายทะเบียนของ WHO
2Australian New Zealand Clinical Trials Registry (ANZCTR)ทะเบียนการทดลองทางคลินิกทางออนไลน์ ดำเนินการในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และที่อื่นๆ
3Brazilian Clinical Trials Registry (ReBec)แพลตฟอร์มสำหรับบันทึกการศึกษาเชิงทดลองและไม่ใช่การทดลองที่ดำเนินการกับมนุษย์และดำเนินการในดินแดนของบราซิล โดยนักวิจัยชาวบราซิลและชาวต่างชาติ
4Chinese Clinical Trial Registry (ChiCTR)บริการต่างๆ ได้แก่ การลงทะเบียนสำหรับการทดลอง การให้คำปรึกษาสำหรับการออกแบบการทดลอง เทคนิคการสุ่มจากส่วนกลาง การตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับบทความฉบับร่าง และการฝึกอบรมในประเทศจีน
5Clinical Research Information Service (CRiS), Republic of Koreaแพลตฟอร์มทะเบียนการทดลองทางคลินิกในประเทศเกาหลีใต้ ข้อมูลที่ลงทะเบียนใน CRIS จะเปิดเผยต่อสาธารณะแบบเรียลไทม์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ดูแลระบบอนุมัติการทดลองหรือการวิจัย
6Clinical Trials Registry – India (CTRI)เวปไซต์สำหรับลงทะเบียนและค้นหางานวิจัยทางคลินิกในประเทศอินเดีย
7Cuban Public Registry of Clinical Trials (RPCEC)ฐานข้อมูลการทดลองทางคลินิกซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศคิวบา โดยมีทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ
8EU Clinical Trials Register (EU-CTR)ดำเนินการวิจัยทางคลินิกสำหรับมนุษย์ในสหภาพยุโรป (EU) และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
9German Clinical Trials Register (DRKS)เวปไซด์ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาทางคลินิกที่วางแผนไว้ กำลังดำเนินอยู่ และเสร็จสิ้นแล้ว หรือเพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการศึกษาวิจัยผ่านการลงทะเบียนในประเทศเยอรมัน
10Iranian Registry of Clinical Trials (IRCT)เวปไซต์สำหรับลงทะเบียนและค้นหางานวิจัยทางคลินิกในประเทศอิหร่าน
11ISRCTNทะเบียน ISRCTN ยอมรับการศึกษาวิจัยทางคลินิกทั้งหมด (ไม่ว่าจะเสนอ อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือเสร็จสมบูรณ์) โดยให้การตรวจสอบเนื้อหาและการดูแลจัดการ และหมายเลขประจำตัวเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการตีพิมพ์ บันทึกการศึกษาทั้งหมดในฐานข้อมูลสามารถเข้าถึงและค้นหาได้อย่างอิสระ
12International Traditional Medicine Clinical Trial Registry (ITMCTR)การลงทะเบียนออนไลน์สำหรับการทดลองทางคลินิกที่กำลังดำเนินการในสาขาการแพทย์แผนโบราณ จากทุกประเทศ รวมถึงแพทย์แผนจีน การฝังเข็ม ยาสมุนไพร, อายุรเวท (ayurvida), ยูนานิ (yonani), โฮมีโอพาธีย์ (homeopathy), แพทย์ทางเลือก
13Japan Registry of Clinical Trials (jRCT)เป็นระบบสำหรับการลงทะเบียน ทั้งยื่นแผนการดำเนินงานและการเผยแพร่ เพิ่มความโปร่งใสของกระบวนการทดลองทางคลินิก ให้ประชาชนสามารถเลือกและเข้าร่วมการทดลองทางคลินิกได้
14Lebanese Clinical Trials Registry (LBCTR)การลงทะเบียนออนไลน์ของการทดลองทางคลินิกที่ดำเนินการในประเทศเลบานอน โดยรวมถึงการทดลองที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นมนุษย์จากทุกสาขา การรักษาโรคทางเภสัชกรรม ขั้นตอนการผ่าตัด มาตรการป้องกัน รูปแบบการใช้ชีวิต อุปกรณ์ กลยุทธ์การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการบำบัดเสริม
15 Thai Clinical Trials Registry (TCTR)มีระบบช่วยเหลือนักวิจัยทั้งทางด้านข้อมูลและทางด้านเทคนิค นอกจากนี้ TCTR ยังรองรับข้อมูลของงานวิจัยทางคลินิกประเภทกึ่งทดลอง ประเภทการสังเกต และอื่นๆ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัยทางคลินิกทุกประเภทของประเทศไทย
16Pan African Clinical Trial Registry (PACTR)ทะเบียนการวิจัยทางคลินิกระดับภูมิภาคที่ดำเนินการในแอฟริกา โดยเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้เข้าถึงได้ซึ่งสามารถลงทะเบียนการทดลองทางคลินิกได้ฟรี
17Peruvian Clinical Trial Registry (REPEC)ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิกที่ดำเนินการในเปรู สามารถค้นหาข้อมูลได้โดยการเพิ่มคำสำคัญหรือชื่อการทดลองทางคลินิก และสามารถคัดกรองข้อมูลตามปี ข้อมูลการอนุญาต และ/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
18Sri Lanka Clinical Trials Registry (SLCTR)ทะเบียนสำหรับการทดลองทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยดำเนินการในศรีลังกาหรือในต่างประเทศ SLCTR เป็นสำนักทะเบียนหลักที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายทะเบียนของ WHO-ICTRP เป็นสำนักทะเบียนที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยเปิดให้นักวิจัย แพทย์ และประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ฟรีและเปิดกว้าง

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยทางคลินิก (Clinical Trials : CT)

ลำดับแหล่งสืบค้นเกี่ยวกับเวปไซต์Website
1PubMed®ฐานข้อมูลมีการอ้างอิงมากกว่า 35 ล้านรายการ สำหรับวรรณกรรมชีวการแพทย์ จาก MEDLINE วารสารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และหนังสือออนไลน์ รวมถึงลิงก์ไปยังเนื้อหาข้อความฉบับเต็มจาก PubMed Central และเว็บไซต์ของผู้จัดพิมพ์
2Cochrane Centralฐานข้อมูลงานวิจัยการทดลองทางคลินิก รายละเอียดของบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งนำมาจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทั้งที่ตีพิมพ์และไม่ได้รับการตีพิมพ์ แต่ไม่มีเนื้อหาของบทความฉบับเต็ม

ฐานข้อมูลการค้นหาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review : SR)

ลำดับแหล่งสืบค้นเกี่ยวกับWebsite
1Cochrane Database of Systematic Reviewsใช้ค้นหาการทบทวนอย่างเป็นระบบ ถือเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญที่สุด การทบทวนนี้จะระบุถึงการรักษาโรคเฉพาะอย่าง หรือ ปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ และตรวจสอบผลกระทบอันเนื่องมาจากการป้องกัน การรักษา และการพักฟื้นในสถานดูแลสุขภาพ

ฐานข้อมูลงานวิจัยและ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) ของมหาวิทยาลัยต่างๆ

No.ชื่อมหาวิทยาลัยชื่อฐานข้อมูลLink
1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยThe Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) คลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)
2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์DSpace at Kasertsard University
โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Thammasat University Digital Collections
4มหาวิทยาลัยนเรศวรNU Digital Repository
5มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒSWUDiscovery
8มหาวิทยาลัยศิลปากรDspace, มหาวิทยาลัยศิลปากร
9มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์PSU Knowledge Bank, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชUniversity Research Management System มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์“ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด Learning Center and Library” มธบ. อิเล็กทรอนิกส์ (DPU e-Theses)
12มหาวิทยาลัยมหิดลหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol e-Theses)

ฐานข้อมูลงานวิจัยและ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) ของหน่วยงานภาครัฐ

No.ชื่อหน่วยงานชื่อฐานข้อมูลLink
1กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
3สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมThai Digital Collection (TDC) หรือ ThaiLIS (Thailand Library Integrated System)
4สนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ Thai Journals Online (ThaiJO)
5สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
6สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย หรือระบบ TARR (Thailand Agricultural Research Repository)
7สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมDigital Research Information Center ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital “วช.”
8สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)Digital Research Information Center

ฐานข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น

No.ชื่อหน่วยงานชื่อฐานข้อมูลLink
1สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมคลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR : Thai National Research Repository
2สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมResearch Gateway Common Service สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รายชื่อศูนย์วิจัยทางคลินิกในประเทศไทย (Clinical Research Facility)

ลำดับชื่อหน่วยงาน/สถาบันวิจัยที่อยู่เบอร์ติดต่อE-mailWebsite
1หน่วยวิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี270 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1040002-201-1000, 02-200-3000ccr.ramathibodi@gmail.com
2ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธรในพระราชูปถัมภ์ CHULA CLINICAL RESEARCH CENTER (CHULA CRC)ตึก อปร. ชั้น 7 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-251-6704admin@chulacrc.org
3ศูนย์วิจัยทางคลินิก สำนักงานพัฒนางานวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า/ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1040002-354-7600scipathpmk@scipath.com
4ศูนย์วิจัยทางคลินิกเพื่อทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร (CR-FAH) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110
ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
053-93-5353 ต่อ 314crfah-med@cmu.ac.th หรือ cr.fah.cmu@gmail.com
5ศูนย์วิจัยคลินิกสงขลานครินทร์ (PSU-CRC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชั้น 4 อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-451-735crc.medicine@gmail.com
6สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอาคาร สว. 1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002043-366568-9acro.medkku@gmail.com
7ศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 10 (ศูนย์วิจัย การแพทย์ศิริราช) โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1070002-414-1914
02-414-1899
sicres@mahidol.ac.th
8ศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ62 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำ บลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 261200 3739 5085 ต่อ 6, 037-395-451worawit.swu@gmail.com
9วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มเติมเลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำ บลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190045-353-900crc.cmp.ubu@gmail.com
10ศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131038-386554 ต่อ 0304,2305
11ศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1030002-244-3522, 02-244-3000
12ศูนย์วิจัยทางคลินิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศูนย์วิจัยทางคลินิกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำ บลไทยบุรี อำ เภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161075-477-401-3, 075-672-865
13ศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000043-712992
14ศูนย์วิจัยทางการแพทย์และระดับชั้นคลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำ บลสุรนารี อำ เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000044-22-3917, 044-223-998imadmin@g.sut.ac.th, imadmin@sut.ac.th
15ศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตึกกิตติวัฒนา ชั้น 4 เลขที่ 95 หมู่ 18 ตำ บลคลองหนึ่ง อำ เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1212002-926-9908
16หน่วยวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000055-965-666, 055-965-777
17ศูนย์วิจัยทางคลินิกและแพทยศาสตรศึกษาเครือข่ายภาคใต้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ เลขที่ 182 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110074-263-380, 074-239379-82mec.hatyai@cpird.in.th
18ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์88/7 ซอยโรงพยาบาลบำ ราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำ บลตลาดขวัญ อำ เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1100002-951-0000 ต่อ 98464mlsi@dmsc.mail.go.th
19ศูนย์วิจัยทางคลินิกโรงพยาบาลราชวิถี
ศูนย์วิจัยคลินิก สถาบันร่วมผลิตแพทย์ – กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารประสิทธิ์ อุไรรัตน์ ภายในโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1040002-354-5054, 02-354-8157, 02-354-8160info@mds-md-rsu.ac.th
20ศูนย์วิจัยทางคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่นสำนักงานชั่วคราว ฝ่ายวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Division) ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนม์พรรษา โรงพยาบาลขอนแก่น เลขที่ 56 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000096-331-9790kkhcrd@gmail.com
21กลุ่มวิจัยโรคทางคาร์ดิโอเมตาบอลิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์กลุ่มวิจัยโรคทางคาร์ดิโอเมตาบอลิก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000045-265183 ภายใน 1390orathai.sri@cardiomet-res.org
22ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1031002-310-3000 หรือ 1719info@bangkokhospital.com

สถานที่หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก AAALAC International

ลำดับหน่วยงานสถานที่ดำเนินการสถานที่ตั้งE-mailติดต่อ
1กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กลุ่มสัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเลขที่ 88/7 ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000thainih@dmsc.mail.go.th.0-2589-9850,
0-2951-0000-11
2สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)เลขที่ 35 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองห้า
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
tistr@tistr.or.th0-2577-9000
3มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท (หน่วยสัตว์ทดลอง)เลขที่ 272 ถนน พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
musc.iacuc1@gmail.com02-201-5701
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติเลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
nlacserv@mahidol.ac.th 02-441-9699 (สายตรง),
086-069-5552,
02-441-9342 , 02-441-9698 ต่อ 111, 152
4จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนน อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพ รหัสไปรษณีย์ 10330culac@chula.ac.th02-218-9976
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10330
info@pharm.chula.ac.th02-218-8257
5สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เลขที่ 54 หมู่ 4 ถนน กำแพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10210
culac@chula.ac.th02-553-8555
6มหาวิทยาลัยนเรศวรสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยเลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000nucar@nu.ac.th055-968-690
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000medsci@nu.ac.th055-964-705
7มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 99 ถนน พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120lactu@tu.ac.th02-564-4440-79 ต่อ 7560-64

รายชื่อสถานที่หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตทำวิจัยในสัตว์ทดลอง (เพิ่มเติม)

ลำดับหน่วยงานสถานที่ดำเนินการสถานที่ตั้งE-mailเบอร์ติดต่อ
1มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหน่วยเลี้ยงสัตว์ทดลอง
คณะแพทย์ศาสตร์
อาคาร 15 ชั้น 10 เลขที่ 114 หมู่
ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10110
pr.resmedswu@gmail.com02-649-5000 ต่อ 14003 และ 14212
ห้องสัตว์ทดลอง
คณะวิทยาศาสตร์
เลขที่ 114 หมู่ ถนนสุขุมวิท 23
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10110
02-649-5000 ต่อ 18408
ห้องสัตว์ทดลอง
คณะเภสัชศาสตร์
เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120(037) 395-094-5 ต่อ 21522-21523
2มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลขที่ 123 หมู่ 16 ถนน มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
animal@kku.ac.th061-947-5050
งานบริการการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์
เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนน มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
mdresearch.kku@gmail.com(043) 363-235
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนน มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
wyanyo@kku.ac.th(043) 202-404 หมายเลขภายใน 47001
3มหาวิทยาลัยบูรพาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20131
ahs@go.buu.ac.th064-746-7547
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20131
rmcs@buu.ac.th038-102077,
062-359-5789
4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหน่วยเลี้ยงสัตว์ทดลองเลขที่ 111 หมู่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000cste@sut.ac.th044-22-3260,
044-22-5009 Ext. 5009
5มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10700keerati.sil@mahidol.ac.th02-4195456-7
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเลขที่ 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400tmwww@mahidol.ac.th02-354-9100-4, 02-306-9100-9
คณะสัตวแพทยศาสตร์เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170natcha.kae@mahidol.edu02-441-5242 ต่อ 1308
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลเลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170mumb@mahidol.ac.th02-441-9003- 7
สถาบันโภชนาการเลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170nuwww@mahidol.ac.th02-800-2380
6มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลขที่ 155 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100laccmu.office@gmail.com053-948-621
7มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาศาสตร์เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
science@su.ac.th034-147-001
คณะเภสัชศาสตร์เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
034-255-800,
034-253-910-7, 089-9185-028, 089-918-5250
8มหาวิทยาลัยพะเยาศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยพะเยาเลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
upiti@up.ac.th054-466-666 ต่อ 3711-3714
9มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักวิชาแพทยศาสตร์เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน
ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
med@mfu.ac.th0-5391-4500
10มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาศาสตร์
(ศูนย์บริการสัตว์ทดลอง)
เลขที่ 110/5 หมู่ 3 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
psu.labanimals@gmail.com074-228-8088 หรือ
074-288-089
คณะเภสัชศาสตร์เลขที่ 15 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110074-288-801-3, 074-288-807-9
11มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เลขที่ 85 ถนน สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190nattapong.s@ubu.ac.th045-353401
ศูนย์สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเลขที่ 85 ถนน สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190045-353079
12สภากาชาดไทยอาคารสัตว์ทดลอง ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา สภากาชาดไทยเลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10330info@saovabha.org02-252-0161-4, 02-252-0167
13มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หน่วยสัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพเลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 801610-7567-2587
14มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900research.vet.ku@gmail.com02-797-1900
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900vettech@ku.ac.th02-579-8573-5 02-942-8200-45