Food Innovation &
Regulation Network

l

งานสัมมนา “Health Claim กล่าวอ้างอย่างไรให้ Win-Win” (ถูกกฎหมาย มีทิศทาง สื่อสารถูกต้อง)

งานสัมมนา “Health Claim กล่าวอ้างอย่างไรให้ Win-Win”
(ถูกกฎหมาย มีทิศทาง สื่อสารถูกต้อง)

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้อง 211-212 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการบรรยาย

  1. หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับผู้ประกอบการ Functional Food ในการขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim)
  2. Innovation of Functional Food & Health Claim Navigation
  3. Example of health claims on food labels