Food Innovation &
Regulation Network

l

บทความจากวารสาร Food Focus Thailand

แนวทางการรับรอง Food with Function Claim Thailand (FFC Thailand)

ระบบอาหารโลกมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ขณะที่ประชากรโลกต้องการอาหารที่มีปริมาณและคุณภาพในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามไปด้วย จึงส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นด้วยการปรับวิถีชีวิตร่วมกับการบริโภคอาหารที่เสริมสร้างสุขภาพ หากผู้ประกอบการจะต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดรับกับความต้องการดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ถึงความพร้อมและแนวทางที่ใช้ในการขับเคลื่อนทั้งระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสุขภาพ (Health Foods) อาหารเชิงหน้าที่ (Functional Foods) และผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช (Nutraceuticals) ซึ่งล้วนแต่เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวควรจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยหากล่าวในมิติของ Food and Health Nation ประเทศไทยควรจะมีระบบรับรองที่ช่วยให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สินค้าไทยสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น

ที่มา: วารสาร Food Focus Thailand, April 2024, Vol. 9, No. 217, หน้าที่ 61-63

Leave a Reply

Your email address will not be published.