Food Innovation &
Regulation Network

l

การบรรยายและเสวนา เรื่อง “Roadmap นวัตกรรมการทำ Functional Food และทิศทางสนับสนุนการกล่าวอ้างทางสุขภาพของประเทศไทย”

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 218 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการบรรยาย

  1. การทำ Roadmap เพื่อการพัฒนานวัตกรรม Functional Food
  2. ทิศทางในอนาคตของ Health claims: ผู้ประกอบการและนักวิจัย ควรเตรียมตัวอย่างไร?
  3. “สมุนไพร” กับการกล่าวอ้างทางสุขภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.