Food Innovation &
Regulation Network

l

[Clip] FFC Thailand ทางรอดหรือทางรุ่ง ของธุรกิจอาหารไทย

[Clip] FFC Thailand ทางรอดหรือทางรุ่ง ของธุรกิจอาหารไทย https://www.youtube.com/watch?v=m_Lcn5PTkvA ยกระดับสินค้าเกษตรและธุรกิจอาหารไปสู่ธุรกิจอาหารที่มีมูลค่าสูง ด้วยระบบ FFC ในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ#อาหารเชิงหน้าที่ หรือ #FunctionalFood โอกาสของเกษตรกรและ SMEs ประเทศไทย ฟังมุมมองที่หลากหลายต่อธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหารมูลค่าสูง ทำความรู้จักกับระบบ FFC จากวิทยากรในแวดวงต่างๆ– คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต หอการค้าไทย– ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ– ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยและหัวหน้าโครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN)ดำเนินรายการโดย คุณกัลยาณี จันทรเจิด   คลิกรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=m_Lcn5PTkvA

สรุปกิจกรรม “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC”

สรุปกิจกรรม “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565  โครงการ Food Innovation and Regulation Network หรือ “FIRN” ได้จัดกิจกรรมการบรรยายและการเสวนา ภายใต้ธีม “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมี ศ. ดร.ภาวิณี  ชินะโชติ ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand หรือ FoSTAT) และหัวหน้าโครงการ Food Innovation and Regulation Network (FIRN)  และ Dr.Masuko Koburi จาก Institute of Food Research, National Agriculture and Food […]

สวก. ขับเคลื่อน FFC Thailand เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ สู่การบริโภคเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน

สวก. ขับเคลื่อน FFC Thailand เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ สู่การบริโภคเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน  ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.15 – 14.45 น  รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV กด 36  รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=AeIZhscpALg      สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัย ภายใต้งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2564 แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ ด้วย FFC Thailand หรือ Foods with Function Claims ระบบทางเลือกของการรับรองการกล่าวอ้างเชิงหน้าที่ด้วยตนเองในสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เพื่อก้าวไปสู่บทบาทหนึ่งในผู้ผลิตอาหารในตลาดโลก      ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กล่าวถึงความสำคัญของ FFC […]

กิจกรรมบรรยายและเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC” วันที่ 16 มิ.ย.65

กิจกรรมบรรยายและเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC” วันที่ 16 มิ.ย.65 ???????? Food Innovation and Regulation Network (FIRN) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายและรับฟังการเสวนาภายในธีม “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC” ???? ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 – 16.40 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค พร้อมถ่ายทอดสดทาง Facebook : Food Innovation & Regulation Network – FIRN ท่านสามารถรับชมคลิปย้อนหลัง ได้ที่ https://fb.watch/dPu_ErzuAh/ ????หัวข้อที่น่าสนใจ – เวลา 9.10น. การบรรยาย “Foods with Function Claims (FFC) […]

FFC Thailand (Foods with Function Claim) เครื่องมือขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ

FFC Thailand (Foods with Function Claim) เครื่องมือขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ         อาหารเชิงหน้าที่ (Functional foods) และ ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ (Functional Ingredients) คือ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่เฉพาะเจาะจงในการส่งเสริมสุขภาพด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีสารสำคัญหรือส่วนประกอบเชิงหน้าที่ที่นอกเหนือไปจากสารวิตามิน/เกลือแร่เพื่อโภชนาการทั่วไป ตัวอย่างเช่น กรดไขมันโอเมก้า-3 ที่ช่วยปรับสมดุล ลดการอักเสบของร่างกายและบำรุงระบบสมองและสายตา พรีไบโอติกและโพรไบโอติก สารฟีนอลิกจากพืชที่ช่วยการทำงานของระบบหลอดเลือดและหัวใจ เป็นต้น         FIRNเสนอการจัดทำระบบอาหารที่มีการกล่าวอ้างอาหารเชิงหน้าที่ FFC Thailand คือ ระบบรับรองการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพในสินค้าเกษตรและอาหาร ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ (Functional Ingredient) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยผู้ประกอบการทุกระดับสามารถยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพด้วยเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ โดยระบบนี้จะเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนา “อาหารมูลค่าสูง” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อาหารเชิงหน้าที่ (Functional Food)” ซึ่งประเทศไทยมีการลงทุนวิจัย และพัฒนาธุรกิจด้านต้นน้ำแต่ยังขาดกลไกการขับเคลื่อนที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบจากต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยลักษณะเด่นของระบบ FFC Thailand ที่จะมาช่วยปิดช่องว่างเชิงระบบนิเวศในอดีต และลดระยะเวลาในการออกสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสุขภาพ     […]

ประชาพิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะ การจัดทำบทสรุปนโยบายการพัฒนากลไกการจัดตั้ง FFC Thailand

???????? ขอเชิญทุกท่านรับชมการบรรยายพิเศษ พร้อมการประชาพิจารณ์และถกประเด็นอย่างเข้มข้นของการสร้างระบบ Foods with Function Claims (FFC) Thailand เพื่อพัฒนาวงการเกษตรและอาหารของประเทศไทยไปสู่การผลิตอาหารที่มีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน ???????????????? กิจกรรมดีดีภายใต้โครงการ “การจัดทำบทสรุปนโยบายการพัฒนากลไกการจัดตั้ง FFC Thailand” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. Agricultural Research Development Agency (ARDA) ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 ในรูปแบบสื่อออนไลน์ผ่านช่องทางของ zoom application และ facebook live – FIRN สามารถรับชมได้ที่ https://www.facebook.com/firn.fanpage/videos/624087011916288/ ❤️ หากท่านรับชมแล้ว อย่าลืมกด Like กด share กันนะครับ