Food Innovation &
Regulation Network

l

ฟังการอบรมย้อนหลัง (รอบที่1) เรื่อง“กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ” [หมดเขต 31 ต.ค.65]

ฟังการอบรมย้อนหลัง (รอบที่1) เรื่อง“กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ” กลับมาตามคำเรียกร้องกับการเข้าฟังการอบรมย้อนหลัง (รอบที่1) เรื่อง“กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ”จัดโดย Food Innovation and Regulation Network (FIRN) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ร่วมด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ค่าสมัครลงทะเบียน เพียงท่านละ 500 บาท สามารถสมัครได้ที่ :https://forms.gle/uL5FzYoVJUPunS176 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :โทร 0-2942-8378 หรือ E-mail : coordinator_2@firn.or.th *หมายเหตุ เข้าฟังการอบรมย้อนหลังที่กลุ่มปิดเฟสบุ๊ค เจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ให้ท่านหลังจากที่ได้รับเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว

การสัมมนาภายใต้ธีม “Innovation of Functional Ingredients – Local to Global” [6-7 ต.ค.65]

การสัมมนาภายใต้ธีม “Innovation of Functional Ingredients – Local to Global”  กลับมาอีกครั้งกับงาน Food ingredients Asia Conference 2022 ครั้งนี้เตรียบพบกับงานกิจกรรมการสัมมนาภายใต้ธีม “Innovation of Functional Ingredients – Local to Global”  ในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น 2 ห้อง MR209CD ร่วมกับระบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom พร้อมถ่ายทอดสดทาง Facebook : Food Innovation & Regulation Network – FIRN หัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 […]

[Clip] FFC Thailand ทางรอดหรือทางรุ่ง ของธุรกิจอาหารไทย

[Clip] FFC Thailand ทางรอดหรือทางรุ่ง ของธุรกิจอาหารไทย https://www.youtube.com/watch?v=m_Lcn5PTkvA ยกระดับสินค้าเกษตรและธุรกิจอาหารไปสู่ธุรกิจอาหารที่มีมูลค่าสูง ด้วยระบบ FFC ในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ#อาหารเชิงหน้าที่ หรือ #FunctionalFood โอกาสของเกษตรกรและ SMEs ประเทศไทย ฟังมุมมองที่หลากหลายต่อธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหารมูลค่าสูง ทำความรู้จักกับระบบ FFC จากวิทยากรในแวดวงต่างๆ– คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต หอการค้าไทย– ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ– ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยและหัวหน้าโครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN)ดำเนินรายการโดย คุณกัลยาณี จันทรเจิด   คลิกรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=m_Lcn5PTkvA

สรุปกิจกรรมการอบรม “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ”

สรุปกิจกรรมการอบรม “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ” เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 โครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand หรือ FoSTAT) ได้จัดการอบรมเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ” ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัยและผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการตั้งโจทย์วิจัย การวางแผนการออกแบบและการบริหารงานวิจัยเชิงคลินิกอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามระเบียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ยื่นขอกล่าวอ้างทางสุขภาพ (health claim) เพื่อให้ได้มาซึ่ง “หลักฐานทางวิทยาศาสตร์” ที่แม่นยำ สามารถสรุปผลวิจัยได้ และมีจริยธรรมการวิจัยที่ดี ไม่มีอคติ การอบรมประกอบด้วยการบรรยายและการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยเชิงคลินิก การอบรมเริ่มด้วยการบรรยายเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการวิจัยทางคลินิค” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เน้นหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่นักวิจัยควรพิจารณาก่อนทำการวิจัยทางคลินิก 3 ประการ ได้แก่ […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “HANDS-ON Systematic Review การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Workshop I)” [3-4 ต.ค.65]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “HANDS-ON Systematic Review การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Workshop I)”  กลับมาอีกครั้ง! กับการอบรม Systematic Review เพื่อการยืนยันหลักฐานเชิงสุขภาพเชิงหน้าที่ (Functional Claims) ในรูปแบบ Workshop โดย Food Innovation and Regulation Network (FIRN) ภายใต้สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ขอแนะนำหลักสูตรที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยให้มีความสามารถและความเข้าใจเชิงลึกในการจัดทำ Systematic Review ด้านอาหารและสารสำคัญในอาหารเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim)   การอบรมเชิงปฏิบัติการ “HANDS-ON Systematic Review การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Workshop I)”   ในวันจันทร์และอังคารที่ 3-4 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Ballroom 2+3 โรงแรม NOVOTEL Bangkok Ploenchit […]

การอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ” [8 ก.ย.65]

การอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ” ????งานวิจัยเชิงคลินิก (Clinical trial) เป็นหลักฐานสำคัญหนึ่งที่ใช้ในการยื่นขอกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health claim) ของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดอื่นๆ???????????? แต่ทำไม ผลวิจัยจากงานวิจัยเชิงคลินิกที่ได้ ไม่สามารถใช้ยืนยันเพื่อขอกล่าวอ้างทางสุขภาพได้ ? ????????Food Innovation and Regulation Network (FIRN) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ร่วมด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ขอแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการวางแผนการออกแบบเชิงคลินิกอย่างดี โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน (Functional Foods) และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ✨✨การอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารการออกแบบวิจัยเชิงคลินิกเพื่อยืนยันการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเชิงหน้าที่และโภชนาการ”✨✨ ????ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 8.30 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ (อาคาร 1) ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ […]

สรุปกิจกรรม “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC”

สรุปกิจกรรม “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565  โครงการ Food Innovation and Regulation Network หรือ “FIRN” ได้จัดกิจกรรมการบรรยายและการเสวนา ภายใต้ธีม “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมี ศ. ดร.ภาวิณี  ชินะโชติ ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand หรือ FoSTAT) และหัวหน้าโครงการ Food Innovation and Regulation Network (FIRN)  และ Dr.Masuko Koburi จาก Institute of Food Research, National Agriculture and Food […]

[Clip] รู้จักกับ Health claim (การกล่าวอ้างทางสุขภาพ)

[Clip] รู้จักกับ Health claim (การกล่าวอ้างทางสุขภาพ) https://youtu.be/1PPr7pKFwhg ปัจจุบันผู้บริโภคต่างให้ความสนใจกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น สำหรับผู้ประกอบการเองก็ให้ความสนใจในการขอกล่าวอ้างทางสุขภาพในผลิตภัณฑ์ของตนเอง Food Innovation & Regulation Network (FIRN) ขอพาทุกท่านทำความรู้จักและเข้าใจมากขึ้น ว่าการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) คืออะไร มีกี่รูปแบบ และต้องเตรียมตัวเพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพอย่างไรบ้าง   สามารถรับชมได้ที่ https://youtu.be/1PPr7pKFwhg

สวก. ขับเคลื่อน FFC Thailand เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ สู่การบริโภคเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน

สวก. ขับเคลื่อน FFC Thailand เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ สู่การบริโภคเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน  ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.15 – 14.45 น  รายการ Talk Today ทางช่อง PPTV กด 36  รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=AeIZhscpALg      สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัย ภายใต้งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2564 แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ ด้วย FFC Thailand หรือ Foods with Function Claims ระบบทางเลือกของการรับรองการกล่าวอ้างเชิงหน้าที่ด้วยตนเองในสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เพื่อก้าวไปสู่บทบาทหนึ่งในผู้ผลิตอาหารในตลาดโลก      ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กล่าวถึงความสำคัญของ FFC […]

กิจกรรมบรรยายและเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC” วันที่ 16 มิ.ย.65

กิจกรรมบรรยายและเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC” วันที่ 16 มิ.ย.65 ???????? Food Innovation and Regulation Network (FIRN) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายและรับฟังการเสวนาภายในธีม “ขับเคลื่อนประเทศไทย ยกระดับธุรกิจอาหารมูลค่าสูงให้ก้าวไกลด้วย FFC” ???? ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 – 16.40 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค พร้อมถ่ายทอดสดทาง Facebook : Food Innovation & Regulation Network – FIRN ท่านสามารถรับชมคลิปย้อนหลัง ได้ที่ https://fb.watch/dPu_ErzuAh/ ????หัวข้อที่น่าสนใจ – เวลา 9.10น. การบรรยาย “Foods with Function Claims (FFC) […]