Food Innovation &
Regulation Network

l

[บทความจาก Food Focus Thailand] แนวทางการรับรอง Food with Function Claim Thailand

บทความจากวารสาร Food Focus Thailand แนวทางการรับรอง Food with Function Claim Thailand (FFC Thailand) ระบบอาหารโลกมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ขณะที่ประชากรโลกต้องการอาหารที่มีปริมาณและคุณภาพในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามไปด้วย จึงส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นด้วยการปรับวิถีชีวิตร่วมกับการบริโภคอาหารที่เสริมสร้างสุขภาพ หากผู้ประกอบการจะต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดรับกับความต้องการดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ถึงความพร้อมและแนวทางที่ใช้ในการขับเคลื่อนทั้งระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสุขภาพ (Health Foods) อาหารเชิงหน้าที่ (Functional Foods) และผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช (Nutraceuticals) ซึ่งล้วนแต่เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวควรจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยหากล่าวในมิติของ Food and Health Nation ประเทศไทยควรจะมีระบบรับรองที่ช่วยให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สินค้าไทยสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น ที่มา: วารสาร Food Focus Thailand, April 2024, Vol. 9, No. 217, หน้าที่ 61-63

สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการยกระดับนวัตกรรมธุรกิจ Functional Ingredients เพื่อผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพและเชิงหน้าที่ของไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการยกระดับนวัตกรรมและธุรกิจ Functional Ingredients      เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN) ภายใต้สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) โดยการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการยกระดับนวัตกรรมและธุรกิจ Functional Ingredients เพื่อผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพและเชิงหน้าที่ของไทย” (“Innovation and Business Empowerment of Functional Ingredients for Health and Functional Products”) ในงาน Functional Ingredients R&D Matching from the Ground Up ณ ห้องประชุมจามจุรี บอลรูม โรงแรมปทุมวัน […]

สรุปการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศสำหรับทีมนวัตกรรม FFC สู่ความสำเร็จ”

(Key Success Guideline for FFC Thailand with Ecosystem Development and Management) สรุปการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศสำหรับทีมนวัตกรรม FFC สู่ความสำเร็จ” (Key Success Guideline for FFC Thailand with Ecosystem Development and Management) วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ   เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566  โครงการ Food Innovation Regulation Network (FIRN) ภายใต้สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) โดยการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “แนวทางการจัดการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศสำหรับทีมนวัตกรรม FFC […]

Registration: Resilient and Innovative Food Systems

Join us for a groundbreaking event: Resilient and Innovative Food Systems on Monday, November 13, 2023, at QSNCC, Bangkok, Thailand!  Dive deep into crucial topics: Delivering on the Outcomes of the UN Summit for Food Systems Transformation Alternative Sources of Protein to Address Food Security Challenges Models of Delivery of Multistakeholder Partnership to Promote Innovation […]

กิจกรรม “Functional Ingredients From The Ground Up” และกิจกรรม Workshop R&D Matching”

โอกาสสำหรับผู้ประกอบการทุกท่านมาถึงแล้ว กิจกรรม “Functional Ingredients From The Ground Up” และกิจกรรม “Workshop R&D Matching” จัดขึ้นมาสำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ ของผู้ประกอบการอาหารฟังก์ชั่น วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่ 09.00-16.30 น.ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ พบกับการบรรยายที่ท่านจะได้รับสาระความรู้ไปพร้อม ๆ กัน ในหัวข้อ ปัจจัยและระบบสู่ความสำเร็จ (Ecosystem) ของธุรกิจและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงฟังก์ชันของไทย & Functional Food R&D Roadmap for Success บรรยายโดย ศ.ดร. ภาวิณี ชินะโชติ Strategies for Development of Functional Ingredients บรรยายโดย คุณจีรศักดิ์ คำสุริย์ การขยายการผลิตอาหารฟังก์ชัน และการจัดด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม บรรยายโดย ดร.ธเนศ เหล่ารบ ทั้งนี้ยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการยกระดับนวัตกรรมและธุรกิจ Functional Ingredients เพื่อผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพและเชิงหน้าที่ของไทย“และพลาดไม่ได้กับกิจกรรม […]

กิจกรรม “Key Success Guideline for FFC Thailand with Ecosystem Development and Management ” และ “Workshop on Functional Ingredients Star Search & R&D Matching for Success”

โอกาสดีๆ “สำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการทุกท่าน” มาถึงแล้ว ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี กิจกรรม “Key Success Guideline for FFC Thailand with Ecosystem Development and Management ” และ “Workshop on Functional Ingredients Star Search & R&D Matching for Success” วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08:00 น. – 16.00 น. ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ  Highlight Activities (Onsite):1. การบรรยาย เรื่อง Foods with Function Claims (FFC) Japan : Systematic Review […]

เปิดรับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ” Workshop II

“HANDS-ON Systematic Review: intermediate course” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับภาคต่อของการอบรม Systematic Review เพื่อการยืนยันหลักฐานเชิงสุขภาพเชิงหน้าที่ ทั้งรูปแบบ onsite และ online โดยการอบรมนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยให้มีความสามารถและความเข้าใจเชิงลึกในการจัดทำ Systematic Review เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) พร้อมทั้งได้รับคำปรึกษา การทำโครงร่างวิจัย (Research Protocol) จากทีมผู้เชี่ยวชาญอย่างเต็มศักยภาพ                     การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ” Workshop II                                […]

สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ หนังสือ “การกล่าวอ้างทางสุขภาพและแนวทางนวัตกรรมอาหาร”

สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ หนังสือ “การกล่าวอ้างทางสุขภาพและแนวทางนวัตกรรมอาหาร” > สั่งซื้อหนังสือ < เล่มแรกและเล่มเดียวของประเทศไทย หนังสือ “การกล่าวอ้างทางสุขภาพและแนวทางนวัตกรรมอาหาร” (ฉบับที่ 1) HEALTH CLAIMS AND FUNCTIONAL FOOD INNOVATION ROADMAP (1st EDITION) หนังสือที่รวบรวมความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพจาก อย. เขียนขึ้นโดนผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและสถาบันการศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น ทราบถึงขั้นตอนและสามารถประเมินความพร้อมความคุ้มค่า และสร้างแผนที่นำทางการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ง่ายอย่างถูกกฎหมาย ฟรีค่าจัดส่ง ราคา 550 บาท ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือ ผ่าน GOOGLE FORM +++ คลิกที่นี่ +++ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-MAIL: COORDINATOR_1@FIRN.OR.TH, ADMIN@FOSTAT.ORG โทรศัพท์: 091-7232237 หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินของท่านเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งหนังสือผ่านทางไปรษณีย์ให้ท่านภายใน 2 สัปดาห์ สารบัญหนังสือ

สรุปกิจกรรมสัมมนา “นวัตกรรมสารสำคัญเชิงหน้าที่ จากท้องถิ่นสู่สากล (Innovation of Functional Ingredients – Local to Global)”

สรุปกิจกรรมสัมมนา “นวัตกรรมสารสำคัญเชิงหน้าที่ จากท้องถิ่นสู่สากล (Innovation of Functional Ingredients – Local to Global)” เมื่อวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2565  โครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN) สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ได้จัดสัมมนาภายใต้ธีม “Innovation of Functional Ingredients – Local to Global นวัตกรรมสารสำคัญเชิงหน้าที่ จากท้องถิ่นสู่สากล” ในงาน Food Ingredients Asia Conference 2022 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   ศ. ดร.ภาวิณี ชินะโชติ ที่ปรึกษา FoSTAT และหัวหน้าโครงการ FIRN กล่าวเปิดการสัมมนาโดยมีใจความว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิต food […]

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ “HAND-ON Systematic Review การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Workshop I)”

Food Innovation & Regulation Network (FIRN) ภายใต้สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ร่วมกับบริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด (SIVITT) โดยการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้จัดอบรมเรื่อง “HAND-ON Systematic Review การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อขออนุญาตกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Workshop I)” ขึ้นเมื่อวันที่ 3 – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิต สุขุมวิท ร่วมกับระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยให้มีความสามารถและเข้าใจเชิงลึกในการจัดทำ systematic review ด้านอาหารและสารสำคัญในอาหาร ซึ่งเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ที่แสดงการพิสูจน์การกล่าวอ้างทางสุขภาพ เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอกล่าวอ้างทางสุขภาพ (health claim) การอบรมประกอบด้วยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติโดยทีมวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รศ. พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ  ดร. ภกญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์  ดร.รุ่งนภา คำผาง  […]